new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ

作者: 时间:2021-09-18 09:49:55

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᩣ᪂ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ,ᩁᩢ ᨼᩢ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨷ ᨤ᩵ᨾ” ᩓ ᨽ ᨴᩥ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ。ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩ ᩁᩬᨯ ᨳᩨ ᨴᩦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸ᩵ᩣ ᨸᩬᨦ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨶ᩾ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩁᩭ᩶ ᨣᩨ ᨻᩢ ᨸᩬᨦ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ,ᨣᩨ ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ ᩉᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ ” ᩓ ᨠᩣ ᨽ ᨴᩥ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᨩᩣ ᨩᩬᨦ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ  ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ“ ᨴᩦ ᧕  ᨻᩬᩋ ᨵᩦ ᩣ᪄” ᩱᨯ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩮᩈᩥᩋ ᩱᨻ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉ᩾,ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵“ᩅᨦ ᪑ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ” ᪃ ᨴᩦ ᩓ ᨽ ᨴᩥ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩉᩢᨠ ᪄ ᨴᩦ ᩮᩮᨷ᩵ ᨠᩢ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ。