new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩱᨸ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ

作者: 时间:2021-09-23 10:11:08


  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᩣ᪄ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᩣ᧕ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩱᨸ ᨳᩨ ᩮᨾᩥ ᩁᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᩱᨸ ᨳᩨ ᨴᩦ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ、ᨴᩦ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩓ ᩮᨤᩥ ᨤᩫ ᩮᩮᩁ᩶ ᨴᩡ ᨺᨦ ᨶᩥ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩡ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨸ ᩮᨾᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ、ᩰᨸ ᨣᩤ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩉᩨ ᨯᩦ、ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩁᩢᨠᩣ ᩴ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩱᨸ ᩀ᩶ᨾ ᩱᨩ ᨪ᩵ᩁ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ ᩓ ᨹ᩶ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ,ᨿᩥ ᨯᩦ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ᩵ ᨷᩢ ᩉᩣ ᨯ᩶ ᨠᩣ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨲᩫ ᨤᩥ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᩮᩮᨯ。ᨴᩤ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨸᩣ ᩅᩤ᩵,ᨾᩦ ᨣᩤ᩵ ᨸ ᩮᨾᩥ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ,ᨸ ᩀ᩵ᩣ ᩮᩁᩥ ᨧᩥ ᨩ᩵ᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨴᩗᩢᩣ ᨲ᩾ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩈᨯ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᨻᩣ ᨶᩬ᩶ᨠ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ。(ᨩ᩵ᩣ ᨪᩦ)