new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᨩᨦ ᨣ᩵ᨦ ᨡ᩵ ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩈ᩵ᨦ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ ᨾᩨ ᨻᩭ ᪂ ᨸᩣ

作者: 时间:2021-09-23 10:55:22

图3-2.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᨩᨦ ᨣ᩵ᨦ ᨡ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩈ᩵ᨦ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ ᨾᩨ ᨻᩭ ᩅᩢ ᩃᩣ ᨠᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨯᩥ ᩮᩮᩃ ᩓ ᩅᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨲ᩾ ,ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩓ ᨤᩣ ᩁᩢ ᨤᩣ ᩮᩮᨻ ᨣ᩵ᨦ ᨡ᩵ ᩈ᩵ᨦ ᩱᨸ ᨳᩨ ᩉ᩵ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ ᩓ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨴᩗᩢᩣ ᨯ᩶ ᩁᩥ,ᩮᩮᨳ᩶ ᨷᩤ᩵ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᩉᩨ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ,ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ、ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᩮᩁ᩶ ᩮᨺ᩾ᩣ ᨸ ᩮᨾᩥ ᩓ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ。(ᨩ᩵ᩣ ᩀ᩵ ᨿ᩶ᨦ)