new tai | old tai | 中文

ᩕᨲᩣ ᩱᩉ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨸ ᨯᩦ ᩓ

作者: 时间:2021-09-24 15:35:06
ᩮᨻᩬᩥ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨸ ᩕᨲᩣ ᩱᩉ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ,ᩉᩨ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩉᩅ ᩉᩣ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᩓ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᩈᩢ ᩮᨳᩥ、ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩨ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨽᩣ ᨶᩭ᩶,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨲᩫ ᨲᩫ ᩓ ᨷ ᩅᩥ ᨱᩦ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ,ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᩈᩢ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ -ᨩ᩶ᩣ ᩓ ᨶᩫ ᨿᨦ,ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩮᩮᨲ᩶ ᨸ᩵ᨦ,ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ IP ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩋᩢ ᩈᩫ ᨳ᩵ᨠ ᨷ ᩅᩥ ᨱᩦ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨶ᩾ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ,ᨩ᩵ᩣ ᨶᩥ ᨩᩨ ᩅᩤ᩵“ᨩᨦ ᨩᨦ”、ᨶᩫ ᨿᨦ ᨩᩨ ᩅᩤ᩵“ᩁ᩵ᨦ ᩁ᩵ᨦ”。(ᨩ᩵ᩣ ᩀ᩵ ᨿ᩶ᨦ、ᩰᩃ᩶ ᨴᩤ᩵)