new tai | old tai | 中文

ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨾᩣ ᩮᩮᨲ᩶ ᨩᩨ ᩉᩣ ᩈᨦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ

作者: 时间:2021-09-24 15:37:19

0924-01YWB-003-246342-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪂᪃ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᨾᩣ ᨳᩨ ᩰᩁ ᩮᩮᨡ᩵ ᩉᩅ ᩮᨩᩥ ᨧᩥ、ᩰᩁ ᩮᩮᨡ᩵ ᩉᩅ ᩈᩨ ᨧᩥ ᨩᩥ ᩮᩮᨿ᩶、ᩰᩁ ᩮᩮᨡ᩵ ᩉᩅ ᩰᨣ᩶ ᨧᩥ ᨡ᩵ ᨩᩣ ᨩᩥ ᩮᩮᨲ᩵ ᨧᩫ ᨩᩨ ᩉᩣ ᩈᨦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ。(ᨻ ᩮᩮᨧ ᨤ、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩦ)