new tai | old tai | 中文

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉

作者: 时间:2021-09-27 09:42:45

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪂᪃ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩓ ᨸᩣ ᨣ,ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᨧᩢ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩉᩢᨠ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᨲᩥ ᨵᩦ,ᨤᩣ ᨣᩨ ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ、ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᩮᨩᨿ ᨩ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。

ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨩᩦ ᩴ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᨸ᩵ᩁ ᨸᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ,ᩱᨲ᩶ ᨤᨦ ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨴᩤ ᨩ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ ᩮᨧ᩶ᩣ ᨤᩣ ᩅ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩴ。ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ、ᩅᩤ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᩃᩥ、ᨪᩦ ᨩ᩵ᩣ ᨼ᩶、ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ、ᨿᩥ ᩮᩮᨪ ᨤ᩶ᨦ、ᨼ᩶ ᨪᩦ、ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨪ ᩮᩮᩃ᩶、ᩃᩥ ᨪ᩵ᩣ、ᩮᩃᩥ ᨿ᩾、ᩮᨧ᩶ᩣ ᨣᩤ᩵、ᨣᩤ᩵ ᨴ᩵ᨦ、ᩮᨪᩥ ᨩ᩵ᩣ ᩈᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪉ ᩀ᩵ ᩮᩅᩣ ᩮᨾᩬᩥ“ᩁᩭ᩶  ᪂ ᨸᩣ” ᩓ“  ᨴᩦ ᧕  ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪄” ᨶ᩾ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᨻᩬᨠ ᪑,ᩮᨸ ᨠᩣ ᩉᩅ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨩᩬ᩵ᨦ ᪑,ᩮᨸ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ“᪂ ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ”、ᩋᩣᨩᩣ ᩈᩬ᩷ ᩮ ᨲ᩾ ᩱᨡ ᨤ᩵ᩣ ᨴᩤ ᩱᩉ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ、ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨴᩤ ᨣᩢ ᨤᩥ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨳ。ᩮᨪᩥ ᩅᩉᩣ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ,ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩉᩣ ᨧᩥ ᩮᩮᨳ᩶ ᩱᨧ ᨴᩤ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᩃᩣ ᩮᨻ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᩱᨧ ᩱᩈ᩵ ᨠᩣ ᨴᩤ、ᩐᩢᩣ ᩱᨧ ᩱᩈ᩵ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ、ᩐᩢᩣ ᩱᨧ ᩱᩈ᩵ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ ,ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩓ ᨤᩣ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨶᩥ ᨴᩤ ᩕᨷᩣ ᩮᩈᩥ,ᨽ᩵ ᩮᨸ ᨧᩥ ᪑ ᩱᨧ ᨯ ᨠᩢ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᩉᩨ ᨯᩦ。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᩃᨠ ᨩ᩵ ᨺ᩵ ᨩ᩵ ᨻᩣ ᨾᩣ,ᨾᩦ ᩮᨴᩨ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩓ ᨹ᩶ ᩮᨸᩥ ᩮᩮᨿ ᨲᩣ ᨲᩣ。ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨲ᩵ᩣ ᩮᩮᨻ ᨴᩗᩢᩣ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩓ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩋᩢ ᩮᩮᨣ᩵ ᩉᩨ ᨶ᩾,ᨡ ᩱᨧ ᨶᩢ ᨲᩣ ᩋᩣᨩᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩉᩅ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ、ᨣᩨ ᨽᩬᨦ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ,ᩐᩢᩣ ᨧᩥ ᨡᩨ ᩱᨧ ᩈᨦ ᩓ ᨡᨶ ᨯᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨳᩨ ᩅᩥ ᩱᨶ、ᨳᩨ ᩋᩣ ᨧᩥ ᨴᩤ、ᨳᩨ ᨠᩣ ᩉᩅ,ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᩉᩨ ᨯᩦ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ “ᩅᨦ ᨶᩨ ᩈᩬᨦ ᨤ᩵ᨾ”、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᩉᩣ ᨾᩦ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶᩢ。ᨧᩢ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨳᩣ ᨣ ᨣᩨ ᨣ ᨽᩬᨦ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶、ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩉ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ  ᨾ ᩈᩢ ᩁᩣ ᨩ ᨠᩣ ᩓ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᩅᩥᩱᨶ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩋᩥ ᩮᩮᩁ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩅ。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᩉᩢᨦ ᩉᩨ,ᩐᩢᩣ ᩀᩦ ᩀ᩵ᩣ ᨣᩢ ᩓ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩁ ᨸᩣ。ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨴᩤ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ,ᨣᩢ ᨤᩥ ᩅᩥᩱᨶ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩁ ᨸᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ、ᩮᩮᨯ ᩮᨲᩥ、ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ ᩋᩬᩁ,ᩐᩢᩣ ᩃᩣ ᩮᨻ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ、ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ ᨯᩦ,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩅᩥ ᩱᨶ ᨸ᩵ᩁ ᨸᩣ “ᩣ᪐ ᨠᩢ ᨴᩡ”,ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩅᩥ ᩱᨶ ᨶᩥ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ ᨵᩤ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨡ ᨩᩬ᩵ᨦ ᩱᨩ᩶ ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ,ᨶᩢ ᨲᩣ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ ᨩᩨ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨷᩢ ᨩᨯ ᨷᩢ ᨿᩬᨾ ᩈᩢ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᨷᩫ ᩃ ᨾᩁ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ。(ᨪ᩵ ᨿᩥ ᨤ᩶ᩣ、ᨩ᩵ᩣ ᨪᩦ)