new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪉ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪑

作者: 时间:2021-09-29 15:21:48

  ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪂᧗ ᨤ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩃ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪉ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪑。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨣᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᪄᧕ ᨣᩫ、ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩉᩫᨷ ᨻ ᩣ᪐ ᨣᩫ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨾᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩮᩮᨴ᩶ ᪄᪄ ᨣᩫ,ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩉᩫᨷ ᨻ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩣ᪐ ᨣᩫ,ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵ ᩋᩣᨩᩣ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ。ᩮᨧ᩶ᩣ ᨤᩣ ᩅ᩶ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨩ ᨩᩣ ᩉ᩵ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᩰᨿ ᩮᩮᨪ ᨸ᩵ᩁ ᨸᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨩᩦ ᩴ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᩓ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᨧᩨ ᨧᩨ ᩮᨩᩥ ᨽᩣ ᩱᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪉。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ、ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ、ᩅᩤ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᩃᩥ、ᨿᩥ ᩮᩮᨪ ᨤ᩶ᨦ、ᨼ᩵ ᨪᩦ、ᩮᨪᩥ ᩮᩮᨪ ᩮᩮᩃ᩶、ᩃᩥ ᩮᨪ᩶ᩣ、ᩃ᩶ ᨿ᩾、ᩮᨧ᩶ᩣ ᨣᩤ᩵、ᨣᩤ᩵ ᨴ᩵ᨦ、ᩮᨪᩥ ᨩ᩵ᩣ ᨪᩥ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩣᩣ ᨵ᩶ᨦ ᨧᩨ ᨧᩬ᩷ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᩮᨸ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩉ᩵ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶。

  ᩮᨧᩥ ᩀᩦ ᨿᩫ ᩮᩮᨪ ᩮᨸ ᨪ᩵ ᨧᩥ。

  ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ、ᩅᩤ᩶ ᨩ᩵ᩣ ᩃᩥ ᨿᩫ ᩮᩮᨪ ᩮᨸ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ。(ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ)