new tai | old tai | 中文

ᨧᩣ ᩮᩃ᩶ᩣ ᨶᩥ ᨿᩣ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ

作者: 时间:2021-10-11 11:23:58

1b-2.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨣᩤ ᩅ ᨡ᩵ ᨤ᩵ᨾ ᩅᨠ ᨧᩢ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠᩣ“ᨧᩣ ᩮᩃ᩶ᩣ ᨶᩥ ᨿᩣ ᨠᩣ ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ”,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᩱᨶ ᨤ᩵ᨾ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᪂ ᩁᩭ᩶ ᨣᩫ ᨸᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᨩ᩵ᩣ ᨪ᩵ᩁ ᨤ᩶ᩣ)