new tai | old tai | 中文

ᨲ᩾ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨪ ᨪᩦ ᩁᩢᨠᩣ ᨧᩥᨲ ᩅᩥᩣ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ ᨲ᩵ᩣ ᨤᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ

作者: 时间:2021-10-13 16:15:09

图2 (1).jpg

图2 (2).jpg

  ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩮᩮᩃ᩶ ᩰᨤ᩶ ᩰᨣ᩶ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ《ᨽ ᨴᩥ ᨧᩥᨲ ᩅᩥᩣ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ》ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᧕ ᨧᩢ ᩱᨠ᩶ ᨩᩫ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨶ᩾,ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᪉ ᨤ᩵,ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨪ ᨪᩦ ᩁᩢᨠᩣ ᨧᩥᨲ ᩅᩥᩣ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ ᨲ᩵ᩣ ᨤᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨧᩨ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨪ ᨪᩦ ᩁᩢᨠᩣ ᨧᩥᨲ ᩅᩥᩣ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ,ᩮᨸ ᨠᩣ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩈᩫ ᨽᩣ ᨿᩥ ᨯᩦ ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨾᩣ ᨿᩥ ᩶ ᨸᩣ ᩅᩤ ᨶ᩾,ᩮᨸ ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᩅ ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩀ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ,ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩁᩢᨠᩣ ᩓ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨧᩥᨲ ᩅᩥᩣ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ ,ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨲᩣ ᨯᩦ。ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᩈᩫ ᨽᩣ ᩋᩬᩁ ᨴᩤ,ᨠᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᩋᩬᩁ ᨴᩤ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨴ ᩉᩫ ᨴᩤ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨲᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᨹᩬ᩵ᨯ ᨶᩭ᩶ ᨡᩬᨦ ᩈᩫ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᨤ᩵ᨾ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩓ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ 。(ᨾᩣ ᨿᩥ)