new tai | old tai | 中文

ᨸ᩵ᩭ ᨸᩣ ᩱᩈ᩵ ᩴ ᨡᩬᨦ

作者: 时间:2021-10-13 16:17:44

  ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᪉ ᨤ᩵,ᨠᩣ ᨸ᩵ᩭ ᨸᩣ ᨣᩤ᩵ ᩮᩮᨻ ᩱᩈ᩵ ᩴ ᨡᩬᨦ ᩀ᩵ ᩮᨾᩥ ᩁ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨲ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ,ᨻᩬᨦ ᨸ᩵ᩭ ᨸᩣ ᪃ ᩉᩨᩁ᩵ ᧕ ᨻᩢ ᨲᩫ。

ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩮᨴᩤ᩶ ᩮᩅᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨸ᩵ᩭ ᨸᩣ ᨧᩨ ᨩᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ,ᩁᩢᨠᩣ ᨤ᩵ᨾ ᩈᩫ ᨽᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨸ᩵ᩭ ᨸᩣ ᨶᩥ ᨾᩣ ᨷᩢ ᩃᩁ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨽᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᩴ ᨡᩬᨦ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᨡᨠ ᩁ᩶ ᨡᩣ ᩮᩮᨴ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨩ᩵ ᨴᩦ,ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᨧᩥᨲ ᩅᩥᩣ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ ᨤ᩵ᨾ ᩴ ᨡᩬᨦ,ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨤ᩵ᨾ ᩈᩫ ᨽᩣ、ᩁᩢᨠᩣ ᨧᩥᨲ ᩅᩥᩣ、ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᩈᩫ ᨽᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩉᩨ ᨯᩦ。(ᨾᩣ ᨿᩥ)