new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨧᩨ ᨧ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩈ᩵ᩣ ᩮᩮᨪ᩵ ᨲ᩵ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ ᧗᪂  ᨡ᩵ᨷ ᩱᨤ᩵

作者: 时间:2021-10-15 15:39:00

ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᩣ᪃ ᨤ᩵,ᨵᩬ᩶ᩁ ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᨿᩥ ᨵᩦ ᨿᩥ ᨩᩥ、ᩮᨩᩥ ᩈ᩵ᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩅ ᨩ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨧᩨ ᨧ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨶ᩶ ᩮᩮᨪ᩵ ᨼ᩵ᩣ ᨲ᩵ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ ᧗᪂  ᨡ᩵ᨷ ᩱᨤ᩵ ᩀ᩵ ᩰᩁ ᩁᩁ ᨶᩭ᩶ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ。(ᩃᩥ ᨪᩦ ᨤ᩶ᨦ)