new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩁ᪁ ᨣᩬᨦ ᨯᩦ ᨲ᩷ᩬ ᩱᨽ᩵ ᨳᩨ ᨳ᩶᪁ ᩱᨲ᩶

作者: 时间:2017-08-25 09:39:00

 

  ᨡ᩵᪁ ᩈ᪁ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ ,ᨧ᩵᪁ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨩ᩶ ᨧᩢ ᨿᩁ ᩱᩁ᩵  ᩮᨾᩥ ᩉᩛ᪁ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩ ᨶᨾ ᩮᨣ᩾᪁ ᨠ᪁ ᩱᨧ ᨷᩁᩥ ᨠ᪁ ᩱᩁ᩵  ᩮᨣᩥᩬ ᩃᩢ ᩰᨤ᩶ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩁ᪁ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨻ᩶ ᨻ ᨦᩨ ᨪᩨ ᨧᩢ ᨿᩁ ᨸᩦ ᪂᪐᪁᧗ ᩰᨲ。
  ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠ᪁ ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᨻᩡ ᨸ᩵ᨦ ᩰᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩁ᪁ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨻ᩶ ᨻ ᨦᩨ ᨪᩨ ᨧᩢ ᨿᩁ 、ᩮᨿᩬ ᨯ᩶ ᩁᩂ ᩱᨸ ᨸ᩵᪁    ᨦᩨ ᨻ᩶ ᨻ 、ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶᪁ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩅᩥ᪁ 、ᨤ᪁ ᩁ᩶ ᨠ᪁ ᩱᩁ᩵  、ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶᪁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ、 ᩈᩢ ᩮᩮᨠ᩶ ᩁ᪁ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨲᩥ ᨩ᪁ ᨺᨦ ᨶᩥ ,ᨣ᩶ ᨩ᩵ᩭ ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᩁ᪁  ᨣᩬᨦ ᨲᩥ ᨩ᪁ ᨻ᩶ ᨻ ᨦᩨ ᨪᩨ ᨧᩢ ᨿᩁ ᩱᩁ᩵  ᩓ ᩮᨿᩬ ᨯ᩶ ᩁᩂ ᩱᨸ ᨸ᩵᪁ ᨦᩨ ᨻ᩶ ᨻ 。ᨠ᪁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᨻᩬᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶᪁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ  ᪂ ᨻᩢ ᨷᩥ ,ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨾ᪁ ᩈᩥ ᨳ᪁ ᪂ ᩁ᩶ᩭ ᨣᩫ ᨸ᪁。
ᨸ᩵ᨦ ᩱᨲ᩶ ᩮᨸ ᨹ᩵ ᨶᩢ ᨠ᪁ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶᪁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩉᩨ ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨴᩢ᪁ ᨶ᩾ 。
(ᩅ᩶ᩤ ᩮᨾᩥ)