new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᨲᩣ ᩈᩣ ᩁᩫ ᨹ᩶ ᨿᩥ ᩱᩉ᩵

作者: 时间:2018-11-30 09:50:04

C1130007-01b-李建洪.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨺ᩵ ᩮᩮᩃ᩶ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩃᩥ ᨾᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᨿᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ,ᨻᩬᨦ ᨴᩢ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᩮᩉ᩶ᩁ ᩮᨾᩥ ᨪ᩶ ᨽᩣ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪉; ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨠᩣ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨡ ᩱᨯ᩶ ᪄᪐  ᨡ᩵ᨷ ᨤ᩵ᩭ; ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩉᩫ ᨩᩫ ᨻᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᩉ ᩉ,ᩮᨶᩥ ᨠᩢ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᩋᩬᩁ ᩉᩫ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨳᩨ ᩁ᩶ ᨾᩦ。ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩉ᩶ᩣ ᨲᩣ ᩈᩣ ᩁᩫ ᨹ᩶ ᨿᩥ ᩱᩉ᩵。