new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᨧᩫ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩃ ᨯ ᩋᩣ ᨠᩣ ᩮᨸᩥ ᨵᩤ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ᩵ ᨳᩬ᩵ᨦ ᩃᩣ ᩅᩢ ᩉᩢᨦ ᨵᩦ ᪑

作者: 时间:2018-12-21 11:08:16

 C1221001-01b-李建洪.jpg

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᨧᩫ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩃ ᨯ ᩋᩣ ᨠᩣ ᩮᨸᩥ ᨵᩤ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ᩵ ᨳᩬ᩵ᨦ ᩃᩣ ᩅᩢ DFC2 ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩶ ᨯᩦ ᩓ,ᨧᩨ ᨲ᩾ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ。ᩋᩢ ᨶᩥ ᩮᨸ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᨧᩫ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩃ ᨯ ᩋᩣ ᨠᩣ ᩮᨸᩥ ᨵᩤ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ᩵ ᨳᩬ᩵ᨦ ᩃᩣ ᩅᩢ ᩉᩢᨦ ᨵᩦ ᪑,ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨶᩦ ᨴᩤ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩋᩢ ᩱᨩ᩶ ᨣᩫ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ ᨳᩬ᩵ᨦ ᨶ᩾,ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩱᨩ᩶ ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᨲᩣ ᨲᩫ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ。

  ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᨧᩫ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩃ ᨯ ᩋᩣ ᨠᩣ ᩮᨸᩥ ᨵᩤ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩣ ᩮᩮᨯ᩵ ᨳᩬ᩵ᨦ ᩃᩣ ᩅᩢ DFC2 ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨲ᩾ ᩱᨩ᩶ ᨾᩣ,ᨷᩢ ᩮᨴᩤ᩶ ᨣᩤ᩵ ᨣ᩵ᨦ ᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᩃ ᨯ ᩋᩣ ᨠᩣ、ᨤ ᨴᩬᨦ ᩋᩣ ᨠᩣ、ᩅᩥ ᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩓ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩃ ᨯ,ᨿᩢ ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨲᩣ ᨲᩫ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩮᩉᩥ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᨯᩦ ᨶᩢ ᩈ᩶ᨦ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ  ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ,ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩃ ᨯ ᩋᩣ ᨠᩣ ᨩᩫ ᨸᩣ ᨷᩢ ᨯ᩵。(ᨿᩥ ᩮᩮᩀ᩵、ᩮᨧ᩶ᩣ ᩮᩮᨪ ᩃ᩶ᩣ)