new tai | old tai | 中文

ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᩃ᩶ᩣ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᩋᩥ ᩮᩮᨳ ᨲᩣ ᩱᨯ᩶

作者: 时间:2019-11-25 08:28:08

2b-2 (2).jpg

 ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩅᩤ᩶ ᨪᩥ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᩈ᩵ᩣ ᨽᩥ ᩃ᩶ᩣ、ᨹ᩶ ᩁᩣ  ᨾᩣ  ᨩ᩵ᩣ ᩃ᩶ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨳ᩶ᩣ ᨵᩦ ᪑ ᩀ᩵ ᨻ ᨦ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ。

  ᨠᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ   ᨩ᩵ᩣ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩱᨸ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᨾᩦ ᩰᩁ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩓ ᨡᩬᨦ ᨾᩦ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨣᩫ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩ ᨶᩫ,ᩰᩁ ᩁᩁ ᨠ᩶ ᨩ ᨠᩣ ᩃᩥ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨵᩤ ᨸ᩵ᩣ,ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨻ ᨦ ᩮᨧᩥ ᨣ᩶ ᨸ᩵ᩣ。ᨾᩦᨹ᩶ ᩉᩫ ᩃ᩶ᩣ ᩓ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨠᩢ ᨴᩢ ᨣᩫ ᩅᨠ ᩰᩁ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨻᩬᨦ ᧘᪄ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ。

(ᨽ᩶ᨦ ᨿᩥ ᨪ᩵)