new tai | old tai | 中文

ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨲ᩾ ᩋ᩵ᨦ  ᨩ᩵ᩣ ᩮᩮᨸ ᩃ᩶ᩣ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪆

作者: 时间:2019-11-25 08:30:33

 2b-1.jpg

   ᦵᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨲ᩾ ᩋ᩵ᨦ  ᨩ᩵ᩣ ᩮᩮᨸ ᩃ᩶ᩣ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪆ ᩀ᩵ ᨽ ᩮᩋᩬᩥ ᨲ᩾ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ ᩱᨻᩛ。ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨾᩦ ᩣᩣ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵。

  ᨠᩣ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩐᩢᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ“ᩮᨸ ᨹ᩶ ᨠᩫ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩮᨧ᩾ᩣ ᩮᩁᩥ、ᩈ᩶ᩣ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ ᩈ ᩱᩉ ᩱᩉ᩵” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ,ᩉ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨣ᩵ᨦ ᩮᨪᩥᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ  ᨩ᩵ᩣ ᩅᨲ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ、 ᨩᨦ ᨣ᩵ᨦ ᨡ᩵ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ、ᩰᩁ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩓ ᨡᩬᨦ ᨾᩦ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨣᩫ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨩ ᨶᩫ,ᩱᨧ ᨤᩣ ᨶᩥ ᨿᩫ ᩈᨦ  ᨩ᩵ᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨺ᩵ᩣ ᨻᩣ ᨠᩣ ᩃ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ,ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩰᩅ ᩉᩣ ᩃ᩶ᩣ ᨿᩥ ᩶  ᨾᩦ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩣ ᩀ᩵ᩣ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩃ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ。

  ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨾᩦ ᩣᩣ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ,ᩱᨶ ᩉᩥ,᧕ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ  ᨽ᩵ ᨹ᩶ ᨽᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ、᪆ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ  ᨽ᩵  ᨹ᩶ ᩁᩣ  ᨾᩣ   ᨩ᩵ᩣ ᩃ᩶ᩣ ᩋ᩵ᨦ ᨠᩢ。 (ᩮᨪ᩶ ᨡ᩵ ᩃ᩶ᩣ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵   ᨣ᩵ᨦ ᨠᩣ)