new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᨩᩥ ᨩᩨ ᨩᩥ ᨣ᩵ᩤ ᨣ᩵ᨦ ᩅ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶

作者: 时间:2020-01-22 16:27:36

0121-01YWB-002-52078-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪑ ᩰᩃ ᩣ᪇ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᨩᩥ ᨩᩨ ᨩᩥ ᨣ᩵ᩤ ᨣ᩵ᨦ ᩅ ᨩ ᨶᩫ ᩉ᩵ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᪃ ᩉ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩈ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩋ᩵ᩁ ᩉᩫᨠ ᩋ᩵ᩁ ᩱᨧ。

  ᩉ᩵ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᪃ ᩉ᩵ ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᨠ᩶ᩣ ᩋᩬᩁ ᩮᨾᩬᩥ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩱᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨴᩤ ᨶ᩾、ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᨣᩫ ᩮᩁᩥ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᨿᩬ ᨴᩗᩢᩣ ᩓ ᩈ᩶ᨦ ᩮᩈ ᨩᩥᩅᩥ ᨠᩢ ᨴ᩾ ᨣ᩵ᨦ ᨩᩬ᩷ ᨲ᩵ ᩀ᩵ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᨦ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᩮᨧ ᨪ᩵ᩣ ᨧ᩾ ᨣᩢ ᩮᨸ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩉᩢᨠ,ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩀ᩶ᨾ ᩱᨩ ᩈ᩵ ᨳᩣ,ᩉᩨ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ᩵ ᩈ ᨲᩬ᩶ᩁ ᨳᩨ ᨠᩣ ᩋ᩵ᩁ ᩉᩫᨠ ᩋ᩵ᩁ ᩱᨧ ᨴᩤ ᨩ ᨩᩨ。(ᩃᩥ ᨪᩥ ᨤ᩶ᨦ)