new tai | old tai | 中文

ᩮᨡ᩾᪁ ᨷᩤ᩶ ᩰᨡ᩵ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᨣᩬᨦ ᨧ᪁

作者:ᩋ᩶ᦻ ᩋ᩵ᦣ ᩯᩈ ᨶᩭ᩶ 时间:2020-12-24 17:49:20

2b-2 (1).jpg

ᨡ᩵᪁ ᩈ᪁ ᩰᦣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪁᧕ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ ᩯᨪ᩵ ᨪᩬ᩶ᦣ ᨸ᩵、ᩮᨩᩥ ᩮᩈᩥᩬ ᩰᨤ᩵ ᩯᩃ᩶ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨷᩤ᩶ ᨴ᩵ᩤ ᩕᩈᩦ ᨳ ᩉ ᨪ᩵ᦣ ᩅ ᨡ᩵ ᨩᨦ ᦣ᪁ ᩯᨪ᩵ ᨩᨦ ᦣ᩵ᨦ ᩈᩨ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᨣᩬᨦ ᨧ᪁ ᩓ ᨹᩬᨷ ᩈᩬᩁ ᩅᩥ᪁ ᩰᨤ᩵ ᨪ᩷ᩬ ᨠ᪁ᩡ ᨷ᩶ᩤ ᩮᨾᩥ。

  ᨠ᪁ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᨯ᩶ ᨲ᪁“ᨹ᪁ ᩯᨻ᩶ ᨠ᪁ ᩰᨸ ᦣᩬᨦ ᨻᩫ ᨧ᪁ ᨴᨠ᩺ ᨹ᪁、ᩈ᩶᪁ ᩯᨲ᩵ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴ᩶ᩤ ᩯᨴ ᨤ ᨴ᩵ᨦ ᩱᨩ”ᨾ᪁ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ,ᩮᨾ᩾᪁ ᨧᩥ ᨪ᩵ᦣ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨤ ᩈᩬᦣ ᩰᦣ ᦣ᩺ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨴᩤ ᩯᩈ᩵ ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ “ᨷᩬ᩵ᨠ ᩈᩬᦣ ᨣᩬᨦ ᨧ᪁、ᨷᩬ᩵ᨠ ᩈᩬᦣ ᦣ᪁ ᨣᩬᨦ、ᨷᩬ᩵ᨠ ᩈᩬᦣ ᨠ᪁ ᨲ᪁ ᨯᩦ”,ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᨣ ᨸ᪁ ᨡ᩷ᩬ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩦ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨠ᪁ ᩰᨸ ᦣᩬᨦ ᨻ᩶ᦣ ᨧ᪁ ᨴᨠ᩺ ᨹ᪁、ᨲ᪁ ᨯᩦ ᨠ᪁ ᩰᨸ ᦣᩬᨦ ᨻ᩶ᦣ ᨧ᪁ ᨴᨠ᩺ ᨹ᪁ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᨠᩬᩢ ᨴᩢ ᨤ᪁ ᨣᩨ“ᨻ᩶ᦣ ᨧ᪁ ᨴᨠ᩺ ᨹ᪁ ᩮᨸ ᨠ᪁ ᩮᦣᩥᩬ ᩮᦣᩥ” ᩓ ᩮᦣᩥ ᩮᨸᩥ ᨡ᩷ᩬ ᩀ᩵ ᦣ᪁ ᨠᩥ ᩯᨠ᩵ ᨡᩢ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᩱᨶ ᨷᩤ᩶,ᨷᩢ ᩃᩫ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨻ᩶ᦣ ᨧ᪁ ᨠ᪁ ᨴᨠ᩺ ᨹ᪁ ᨳᩨ ᦣ᩶ ᨾᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩰᨿᩬ ᩴ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᦻ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ ᨴᩤ、ᨼᩢ ᨣ ᨴᩤ、ᨴ ᨩᩬᨾ ᨴᩤ,ᨲ᩾ ᩉ᩾ᦣ ᨡᨶᩥ ᩈ᩶᪁ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩈ ᨮᩦᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ。        (ᩋ᩶ᦻ ᩋ᩵ᦣ ᩯᩈ ᨶᩭ᩶)