new tai | old tai | 中文

 ᩋ᪁ ᨴᩥ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᩅᩥ᪁ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩀ᪁

作者:ᩮᨪᩥ ᨿ᩶ᨦ ᨼ᩵᪁ 时间:2020-12-24 18:14:58

2b-1 (1).jpg

  ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᦣ,ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᩯᨩ ᨯᩬᨾ ᨠ᪁ ᩃᩦ ᩮᨾᩥ ᦣᦻ ᩯᩈ᩵ ᩯᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩋ᪁ ᨴᩥ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᩅᩥ ᪁ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩀ᪁“ᨲ᪁ ᩅᩥ᪁ ᩯᨩ ᨯᩬᨾ ᨸᩫ ᨣ᪁ 、ᩀ᩵᪁ ᩈ᩶᪁ ᩱᩉ᩵ ᨠ᩶᪁ ᨠᩢ ᩈ ᨾ ᨿᩴ”,ᨲ᪁ ᩅᩥ᪁ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᩯᨩ ᨯᩬᨾ,ᨴ᩶ᦣ ᨿ᩶ ᩅᩥ᪁ ᩀ᩵᪁ ᩈ᩶᪁ ᩱᩉ᩵,ᨹᩬᨷ ᩯᨩ ᨤ᪁ ᦣ᩶ ᩅᩥ᪁。

  ᨠ᪁ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᨯ᩶ ᨲ᪁ ᩰᨠᩬ ᩀᩢ ᩯᨸ᩶᩵ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ、ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨡ᩷ᩬ ᨠ᪁ ᨩᩫ ᩉᦻ ᩈᩥ ᨳ᪁、ᩯᨹ᩵ ᨺ᩶᪁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᨺ᩵ᨦ ᨶᩥ,ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᦣ ᨤ᪁ ᦣ᩶ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩀ᪁ ᨽ᪁ ᩱᨧ ᩈᩢ ᩱᨧ ᩱᩉ、ᨽ᪁ ᨹᩦ ᨷ᩶᪁ ᩉ、ᨽ᪁ ᩃᩫ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ; ᨤ᪁ ᦣ᩶ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩀ᪁ ᨡ᩶᪁ ᩯᨾ ᨽ᪁; ᨤ᪁ ᦣ᩶ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᦣ、ᨹ᩶ ᩮᨳ᩾᪁ ᨹ᩶ ᩯᨠ᩵、ᩯᨾ᩵ ᨾ᪁ ᨺ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩀ᪁ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ,ᩯᨳ ᩯᨡ ᩯᦣ ᨤ᪁ ᦣ᩶ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᩀ᪁ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᩱᨽ᩵ ᨴᩢ ᨠᩫ。

(ᩮᨪᩥ ᨿ᩶ᨦ ᨼ᩵᪁)