new tai | old tai | 中文

ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᩉᨠ ᨡᩣ ᩃᩬ᩷ ᨩᩣ ᩅᩥᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩱᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨠᩬ᩷ ᩮᩮᨸ᩶ ᨲ᩾ ᩮᨸ

作者: 时间:2021-05-28 16:33:19

0528-01YWB-008-204183-原文件.jpg

  ᩮᨯᩥ ᧕ ᩰᩃ ᪂᧕ ᨤ᩵,ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᩉᨠ ᨡᩣ ᩃᩬ᩷ ᨩᩣ ᩅᩥᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩱᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨠᩬ᩷ ᩮᩮᨸ᩶ ᨲ᩾ ᩮᨸ,ᩮᨻᩬᩥ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᩉᨠ ᨡᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩓ ᩁ᩶ ᩁᩬᨯ ᨴᩬᨯ ᨳᩨ ᨠᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨽᩣ、ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩨ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨽᩣ ᩮᩮᨸ ᨴᩦ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᨶ᩾,ᨾ᩶ ᨣᩨ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩅᩥᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ,ᩉᩨ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨣᩢ ᨾᩦ ᨴᩦ ᩃᩬ᩷ ᨩᩣ ᩅᩥᩣ ᩰᨤ᩵ ᨪᩬ᩷ ᩰᩀ ᩀᩣ,ᨲᩥ ᨻᩬ᩷ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᩉᨠ ᨡᩣ ᨲᩬ᩶ᨦ ᩰᩉ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩅᩥᩣ ᨶ᩾。

  ᨲᩣ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨴᩦ ᩃᩬ᩷ ᨩᩣ ᩅᩥᩣ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨶᩥ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩰᩁ ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩨ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩱᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᪉ ᨧᩬᨾ ᩣ᪂ ᨩᨦ ᩉ᩾,ᩮᨸ ᨴᩦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩱᨴ、ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩱᨴ ᩓ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩅᩥᩣ。(ᨾᩣ ᨿᩥ)