new tai | old tai | 中文

“6.16” ᩅᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ ᨩᩣ ᨣᩫ ᩉᩣ

作者: 时间:2021-06-25 16:20:05

0617-01YWB-009-211949-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᩣ᪆ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ、ᩉ᩵ ᩮᩮᨡ ᩱᨼ ᨹ᩵ᨯ ᨹᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᩰᩁ ᩋᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨠᩥ ᨣᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩀ᩵ ᩉᨦ ᩕᩈ ᨿᨦ ᨤ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ “6.16” ᩅᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ。

ᩅᩢ ᨶ᩾,ᨻᩬᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ 8430 ᨷᩥ ᨸᩣ,ᩁᩢ ᩁᩬᨦ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩈᩥ ᨳᩣ 120 ᨣᩫ ᨻᩬᨠ。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)