new tai | old tai | 中文

“ᨧ᩵ᩣ ᩉ᩵ ᩈ᩵ᩣ ᩮᨻᩬᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᨶᩥ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶” ᩰᨠᩬ ᩮᩮᨸ᩶ ᨲ᩾ ᩮᨸ

作者: 时间:2021-08-20 10:49:49

图3.jpg

ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᩣ᪄ ᨤ᩵,“ᨧ᩵ᩣ ᩉ᩵ ᩈ᩵ᩣ ᩮᨻᩬᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᨶᩥ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶”ᨲ᩾ ᩱᩈ᩵ ᨴᩦ ᩰᩁ ᩀ᩵ᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩉᩢᨦ ᨵᩦ ᪂ ᩉ᩾,ᨧᩨ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨠᩬ ᩮᩮᨸ᩶ ᩓ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨲ᩷ᩬ ᨠᩢ。