new tai | old tai | 中文

ᩁᩣ ᨩ ᨴ ᨲᩣ ᩀ᩵ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨾᩣ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨷᩤ᩶ ᨩ᩶ᩣ

作者: 时间:2018-05-28 08:54:05

1-2.jpg

ᩮᨯᩥ ᧕ ᩰᩃ ᩣ᪉ ᨤ᩵,ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩉ᩵ᩣ ᩈᩨ ᨸ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᩓ ᩰᩁ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩉᩬ᩷ ᩮᩁᩥ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩉ᩵ᩣ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨻᩬᩥ ᨩᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨩ ᨶᩫ “ᩉ᩵ ᩁᩣ ᨩ ᨲ ᨲᩣ DRC ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺” ᨴ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨷᩤ᩶ ᨩ᩶ᩣ ᨾᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ。

   ᩁᩣ ᨩ ᨴ ᨲᩣ ᩀ᩵ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩋᩢ ᩃᨠ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩣ᪉ ᨴᩦ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᩓ ᨣᩫ ᩮᩁᩥ,ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨪᩬ᩶ᩁ ᩈᩨ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺ ᩮᨠ᩶ᩣ ᩋᩬᩁ ᩃᨠ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩓ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨸ᩾ ᩉ᩷ ᨸ᩾ ᩉ᩵ᩣ、ᨲ᩵ ᩉᨠ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ、ᩮᩮᨸ ᨠ ᨯᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩣ、ᩮᩮᨸ ᨠᩬᨦ  ᨺᨦ ᨶᩥ。(ᨤ᩶ᩣ ᨧᩥ ᩃ)