new tai | old tai | 中文

ᨩᩫ ᩉᩣ ᩉᩣ ᩉᩫ ᨠᩣ ᨻᩡ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ

作者: 时间:2018-09-20 17:06:53

C0920005-01b-李建洪.jpg

ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨹᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨽᩣ、ᩮᩮᨹ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬᩁ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩈ ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᨤ᩵ᨾ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹ᩷ᩬ ᨴᩬᨦ ᩏᩣ ᨽᩣ ᩱᨴ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨻᩡ ᨩ᩵ᩣ ᨡᩢ、 ᨩ᩵ᩣ ᨸ᩾ ᩉ᩷᩵ ᨸ᩾ ᩉ᩵ᩣ、ᨲ᩵ ᩉᨠ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩉᩨ ᩮᩮᨡ᩵ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨴᩗᩢᩣ。ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨶᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩓ ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨩ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨧᩥ ᩮᩮᨳ᩶ ᩱᨧ ᨴᩤ ᨠᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᩮᨠ᩶ᩣ ᨠᩬ᩵ᩁ。(ᩮᨪᩥ ᨩᩥ)