new tai | old tai | 中文 | English | Thai

ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨷᩤ᩶ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᩅᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨲ᩾ ᩮᨸ

作者: 时间:2018-10-10 09:02:49

C1009003-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᪃᪐ ᨤ᩵,ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨣᩤ ᩅ ᨡ᩵ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨴ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨷᩤ᩶ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ“ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨲᩫ ᨡ᩶ᩣ ᨳᩬᨯ ᨸ᩵ᨦ ᩮᩮᩋ ᨵᩦ ᩕᨷ ᩮᨴ”,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢᩅᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨲ᩾ ᩮᨸ。(ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣᩤ᩵)