new tai | old tai | 中文

ᨲ᩾ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ“ᩅᩢ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶” ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩣ᪂ ᨻᩢ 

作者: 时间:2021-05-20 16:25:35

0520-01YWB-010-201599-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᧕ ᩰᩃ ᩣ᪉ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩓ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹ᩷ᩬ ᨴᩬᨦ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᨩᩦ ᨵᩬ᩶ᩁ ᨿᨦ ᨤ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨿᩥ ᩶ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨩ ᨶᩫ ᩅᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ “ᩅᩢ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶” ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩣ᪂ ᨻᩢ    ᪂᪐᪂ᩣ ᨲᩫ ᩀ᩵ ᨤ᩵ᨾ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩉ᩶ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ。 (ᨼ᩶ᨦ ᨶᩥ ᩮᩮᨩ᩵)