new tai | old tai | 中文

ᨽᩬ᩶ᨾ ᨻᩡ ᩮᩮᨹ᩵ ᨹ᪁《ᨻᩢ ᨣ ᨡᩢ ᨣ ᩱᨽ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨽ᪁ ᩱᨴ ᨾᩁ》

作者: 时间:2017-09-08 15:52:00

ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤ ᪑,《ᨻᩢ ᨣ ᨡᩢ ᨣ ᩱᨽ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨽ᪁ ᩱᨴ ᨾᩁ》ᩋᩢ ᨾᩦ ᩰᩁ ᨠ᪁ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᩋᩥ ᨽᩥ ᨿᩥ ᩶ ᨽᩥ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨶ᩾ ᩀ᩵ “ᩰᩁ ᩁᩔ ᨪ ᨾ᪁ 1920” ᩮᩮᩉ᩵ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᪁᪂ ᨻᩢ  ᨻᩡ ᨽᩥ ᩮᩮᨹ᩵。ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᪁᪂ ᨻᩢ 、ᩰᩁ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨣ ᨸ᪁ ᩃᩥ ᨲᩫ ᨽ᪁ ᩱᨩ ᩮᨩᩥ、ᩮᨩᩥ ᩮᩅᩥ ᨵᩦ ᨣ᪁ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩥ、ᨹ᩶ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨽ᪁ ᩱᨴ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩮᨡ᩾᪁ ᨽ᩵ ᨻᩡ ᩮᩮᨹ᩵ ᨹ᪁。(ᨻ ᩁᩢ)