new tai | old tai | 中文

ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨸᩣ ᩀᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ

作者: 时间:2018-03-19 17:35:00

᪂、᪃ ᩅᩢ ᨶᩥ,ᩮᨪᩥ ᨪᩣ ᨲ᩵ ᩀ᩵ ᩰᨤ᩶ ᩮᨪᩥ ᨪᩣ ᨲ᩵ ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨤᩣ ᩁ᩶  ᨩ᩵ᩣ ᨸᩣ ᩀᩣ ᩓ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩮᩮᨽ᩶ ᨡᩣ ᩉᩨ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩮᨪᩥ ᩮᨻ᩶ᩣ ᨡ᩵,ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨸᩣ ᩀᩣ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ。(ᩮᨧ᩶ᩣ ᨻᩥ、ᩮᨼᩥ ᩈᩨ ᨪᩥ)