new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨲᩬ᩷ ᩮᨽ ᩱᨽ

作者: 时间:2018-03-26 15:58:00

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨧᩬ᩷ ᨺᩁ ᩉᩅ ᩓ ᩉᩣ ᩮᩉ ᨲᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᨻᩣ ᩉᩨ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩁ᩵  ᩃ᩶ ᨪᩫ ᩉᩅ ᩉᩣ。
   ᨺᩁ ᩉᩅ ᩉᩣ ᩮᩉ ᨲᩫ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᨻᩣ ᩉᩨ ᨷᩤ᩶ ᩮᩮᨸ᩶、ᨷᩤ᩶ ᨡᩣ ᩉᩣ、ᨠᩣ ᨶᩭ᩶、ᩴ ᩱᨤ᩶ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᪄ ᨴᩦ ᨡ᩵ ᩃᩣ。ᩉ᩶ᩣ ᩮᨴᩨ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩁ᩵  ᨧᩬ᩷ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᪄ ᨻᩢ ᨸᩣ ᩁᩭ᩶ ᪉᪄ ᨾ ᨸᩣ。ᩱᨶ ᩉᩦ,ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨾ ᩴ ᨧᩬ᩷ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨻᩢ ᪅ ᩁᩭ᩶ ᪉᪆ ᨾ ᨸᩣ ᪇ ᩮᨼᩨ、ᨹᩢ ᩮᩀᩬᩥ  ᨡ ᩋᩢ ᩮᨸ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩅᨲ ᨧᩬ᩷ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᪂ ᨻᩢ ᨸᩣ ᪃᪐ ᨾ ᨸᩣ、ᨲᩫ ᩃ᩶ᩣ ᪅ ᩁᩭ᩶ ᪆ᩣ ᨾ、ᨲᩫ ᩀᩣ ᪂ ᩁᩭ᩶ ᨸᩣ ᧘ ᨠᩬ᩷ (ᩕᨷ ᩉᩣ ᪆ ᨾ ᨸᩣ ᪃ ᩮᨼᩨ)。
   ᨹ᩶ ᨾᩦ ᩅᩥᩣ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩓ ᨸ᩵ᩣ ᩉᩨ ᨳ᩶ᩣ ᩮᩉᩥ ᨯ᩶ ᩁᩥ。ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᩣ᪉ ᨤ᩵,ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᩁᩬ᩶ᨦ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨹ᩵ᨯ ᨹᩣ ᩮᨣᩥ ᨠᩥ,ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨾᩦ ᩅᩥᩣ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩃᩫ ᩱᨸ ᨪ᩶ᩣ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩉᩢᨠ ᩉᩣ,ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᨹᨯ ᨹᩣ。ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨹ᩶ ᨾᩦ ᩅᩥᩣ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᨹᨯ ᨹᩣ ᨲᩣ ᩅᩥᩣ,ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩋᩢ ᨧᩬ᩷ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨶ᩾ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ ᨸᩦ ᩀ᩵ᩣ ᨻᩬᨠ ᨸ᩵ᨠ ᩈ᩶ᩣ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨲᩫ ᨯ ᨹᨯ ᨹᩣ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨲᩫ ᨯ。ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨿᩬ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨡ᩵ ᩃᩣ、ᨩᩦ ᩴ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨶ᩾,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨸ᩶ᩣ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᩱᨧ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩋᩢ ᨧᩬ᩷ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨶ᩾ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩋᩢ ᨧᩬ᩷ ᩮᨽ ᩱᨽ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨶ᩾ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩵ ᨻᩨ ᩁ᩶ ᨳᩨ ᨠᩣ ᩋ᩵ᩁ ᩉᩫᨠ ᩋ᩵ᩁ ᩱᨧ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ ᩓ ᩮᨧᩥ ᨼ。(ᩃᩥ ᩮᩉᩥ ᩮᩮᨪ᩶)