new tai | old tai | 中文

ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩉᩫ ᩋ᩶ᩭ

作者: 时间:2018-04-04 10:04:00

ᩰᩁ ᩋᩥ ᩋᩭ᩶ ᨩᨦ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᩀ᩵ ᨷᩤ᩶ ᨦᩨ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨧᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᩰᨸ ᨣᩣ ᩉᩫ ᩋ᩶ᩭ。
    ᨧ᩵ᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩅᩥᩣ ᩋ᩶ᩭ ᩃ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵、ᨧ᩵ᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨩ᩶ ᨧᩢ ᩱᩁ᩵  ᩱᨶ ᩮᩮᩈ᩵、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᨧᩥ ᨩ᩵ ᨴᩦ、ᩰᩁ ᨪᩦ ᩮᩮᨶ᩶ ᩮᩮᨸ ᩋ᩶ᩭ、ᩰᨤ᩶ ᨧᩬ᩷ ᩮᩈᩬᩥ、ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨸ᩵ᨠ ᩋ᩶ᩭ ᩉᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ ᪂ ᩁᩭ᩶ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨩ。ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ  ᨩ᩵ᩣ ᨩᩣ ᩉᩫ ᩋ᩶ᩭ、ᨴᩬᨾ ᩉ᩷ ᩋ᩶ᩭ ᨺᨦ ᨶᩥ。(ᩅᩤ᩶ ᩮᨾᩥ)