new tai | old tai | 中文

ᨻᩡ  ᨩ᩵ᩣ ᨧᩢ ᨿᩁ ᩉ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ

作者: 时间:2018-04-04 09:59:00

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨧᩢ ᩱᩁ᩵  ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨷᩤ᩶ ᩉᩦ ᨴᩦ ᨷᩤ᩶ ᩮᩮᨸ᩶ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᨲ᩾ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨻᩡ  ᨩ᩵ᩣ ᨧᩢ ᨿᩁ ᩉ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨸ᩵ᨠ  ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ。