new tai | old tai | 中文

 ᩮᨾᩥ ᨶᩁ ᩮᨧᩥ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ

作者:ᨵᩤ ᨿᩫ ᨤ᩶ᩣ、ᩃᩦ ᩮᩉᩥ ᩮᩮᩀ᩵ 时间:2019-05-23 16:24:56

  ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩮᨾᩥ ᨶᩁ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᨧᩨ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᩮᨩ᩾ᩣ。

  ᩱᨶ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩉ᩾,ᨹ᩶ ᩈ ᩉ᩵ᩣ ᨧ᩵ᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᨠ᩷ᩬ ᩱᨾ᩶ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᨠᨲ  ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ、ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬᨡᩫ ᨯᩭ᩶ ᨠᩥ ᨷᩢ ᩈᩢ、ᨸᩥ ᩉ᩵ᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦᨸᩥᩀ᩵ᩣ ᩉᩣ ᩕᨷ ᨠᩣ ᨾᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᩮᩅᩣ ᨷ᩶ᨦ ᩮᩮᨾ ᩮᨾᩥᩬ ᨲᩫ ᨶ᩶ᩭ,ᩈᩥ ᩀᩣ ᨯᩢ ᨧᩥ 。

  ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨴᩢ ᩮᨧᩥ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩋ᩵ᩬᨠ ᩮᩮᩁ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ  ᨸ᩵ᩬᨯ ᩱᨽ ᩓ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ ,ᨯ᩶ ᨲᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨠ᩵ᩬᩁ ᩴ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵、ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ,ᨯ᩶ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨴ᩶ᩁ ᨿᩢ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ,ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨸ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨹᩬᨷ ᨧ᩵ᩬᨯ。ᨸ᩷ᩬ ᩮᨠᩥ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩮᩈ ᩓ ᨣᩢ ᩱᨯ᩶ ᩱᨩ᩶ ᨸᩦᩀ᩵ᩣ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨯ᩶ ᩁᩥ,ᩋ᩵ᩬᨠ ᩮᩮᩁ ᨯᩢ ᨧᩥ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᩓ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᨾᩣ ᨿᩢ,ᨩ ᨶᩫ ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨠᩦ ᨣᩥ,ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᩮᨩ᩾ᩣ,ᨯᩢ ᨧᩥ ᩮᨾᩥᩬ ᨶ᩶ᩭ。ᩮᩮᨳ ᨾᩣ,ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨧᨷ ᨹ᩶ᩁ  ᨴᩦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᩮᨩ᩾ᩣ。

  (ᨵᩤ ᨿᩫ ᨤ᩶ᩣ、ᩃᩦ ᩮᩉᩥ ᩮᩮᩀ᩵)