new tai | old tai | 中文

  ᩮᨾᩥ ᨷ᩵ᩤ ᩮᩮᨪ᩵ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ

作者:ᩃᩦ ᨪᩥ、ᨴᨦ ᩮᩉᩥᨦ᩵ ᨩ 时间:2019-05-23 16:25:44

  ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᨽᩥ ᩮᨾᩥ ᨷ᩵ᩤ ᩮᩮᨪ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ。

  ᩱᨶ ᩮᩮᨪ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩅᩥᩣ ᨧ᩵ᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩅᩥᩣ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩉᩫ ᩮᩉ ᨸ᩷ᩮᨠᩥ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ 、ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ 、ᨠᩣ ᩮᨡᨩᩣ、ᩮᨿᩬ ᨯ᩶ ᩁᩂ ᩮᩮᩉ᩵ ᩃᩣ、ᨡᩬᨦ ᨠᩥ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫᨺᨦ ᨶᩥ ᩮᨠᨲ  ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᨴᩢᩗᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶。ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᨴᩢ ᨠᩫ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᨤᩣ ᨠᩣ ᩉᩢᨠ ᨿᩢ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᨩᩦ ᩴ ᩓ ᩰᨩ ᨻᩣ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩱᩁ᩵  ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩈᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨯᨦ,ᨹᩬ᩵ᩁ ᨶ᩶ᩭ ᨠᩣ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨸ᩷ ᩮᨠᩥ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ,ᩋᩥ ᩮᩮᨳ ᨤᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵ ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ,ᨹ᩵ᩬᩁ ᨶ᩶ᩭ ᨠᩣ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ 。

  ᨲᩣ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᨷ᩶ᩤ ᨪᩣ ᨪ᩵ᩁ ᩮᩮᨪ ᨩ ᩮᨾᩥ ᨷ᩵ᩤ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᨷ᩵ᩤ ᩮᩮᨪ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪑ ᨸ᩷ ᩉᩢ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ,ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨩᩫ ᩉᩣ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨸ᩵ᩣ ᨳᩨ ᨧ᩵ᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩅᩥᩣ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩱᨶ ᩮᩮᨪ᩵。ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨧ᩵ᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨩ ᩅᩥᩣ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩱᨸ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᨳᩨ ᨴᩦ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ,ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ  ᩮᨸ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᩃᨠ ᨲ᩵ᩣ ᨴᩦ ᩮᩮᩉ᩵ ᩃᩣ ᨳᩨ ᩮᨾᩥ ᨷ᩵ᩤ ᩮᩮᨪ᩵,ᩮᩮᨳ ᨾᩣ,ᩮᨾᩥ ᨷ᩵ᩤ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩱᨩ ᩐᩢᩣ ᨸᩦ ᩉ᩵ᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᩉᩨ ᨯᩦ。

  ᩅᩢ ᨵᩦ ᪂,ᨾᩦ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩓ ᨠᩣ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᨧ᩵ᩣ ᨪ᩵ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠ᩷ᩬ ᩱᨾ᩶ ᨠ᩷ᩬ ᨲ᩵ᩬᨠ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᩰᩁ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ、ᨧ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠ᩷ᩬ ᩱᨾ᩶ ᨠ᩷ᩬ ᨲ᩵ᩬᨠ ᩱᨶ ᩈᩨ ᨩ ᨶᩫ ᩮᨸ ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ,ᩃᨦ ᩱᨸ ᨳᩨ ᩮᨾᩥ ᨷ᩵ᩤ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᨧᩨᨩᩦ ᩴ ᨳᩨ ᨴᩦ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ 。

  ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩱᨶ ᩮᩮᨪ᩵ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᩈ᩶ᩣ ᩮᨸ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨹᩬᨯ ᨧ᩵ᩬᨯ,ᨠ ᨴᩨ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵ ,ᨸᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨧᩢ ᩮᩮᨾ᩵,ᩱᨩ᩶ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᩉᩣ ᨩ᩵ᩬᨦ ᨽ᩵ ᨠᩢ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ;ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᨹᩉ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ  ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᩈ᩷ᩬ ᩰᨶ ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨡᩬᨦ ᨸ᩵ᨠ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩁ᩵  ᩮᨪᩥ ᩱᨯ᩶ ᨾᩣ ᨻᨦ ᩉᩅ ᩉᩣ。

  (ᩃᩦ ᨪᩥ、ᨴᨦ ᩮᩉᩥᨦ᩵ ᨩ᩶)