new tai | old tai | 中文

  ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩅᩥᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ

作者:ᩮᨪ᩵ ᩉ᩵ᩣ 时间:2019-05-23 16:26:26

  ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨠ᩵ᩣ ᨩ ᩅᩥᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩁ᩵ 。ᨧ᩵ᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩅᩥᩣ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩱᨶ ᩮᨧᩥ ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨴᩢ ᨠᩫ、ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ ᩮᩀᩥ ᨩ᩵ ᨴᩦ、ᨩ ᨩᩣ ᨷ᩶ᩤ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽ᩶ᩬᨾ ᨠᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ。

  ᩱᨶ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩉ᩾,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨧ᩵ᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩅᩥᩣ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵  ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᨠᨲ  ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ、ᩮᩮᩉ᩵ ᩃᩣ、 ᩮᨡᨩᩣ 、ᩮᨿᩬ ᨯ᩶ ᩁᩂᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨣ᩶ ᨩ᩵ᩭ ᨹ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵  ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨠ ᨴᩨ ᩅᩥᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᨠᩢ ᨴᩡ ᨠᩣ ᩮᨡᨩᩣ ᨠᩣ ᩮᨷᩥᩬ ᨡᩫ ᨡ᩵ ᩃᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨡᩬᨦ ᨸ᩵ᨠ ᩈ᩶ᩣ ᩱᩁ᩵  ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨲᩣ ᩈ ᩮᩉᩥᩋ。                        (ᩮᨪ᩵ ᩉ᩵ᩣ)