new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ “ᩅᩢ ᩴ ᨯᩥ”

作者: 时间:2019-06-28 16:05:15

C0627004-02b-慈安胜.jpg

  ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪂᧕ ᨤ᩵,ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨩ ᨶᩫ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ “ᩅᩢ ᩴ ᨯᩥ”ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪂᪉。

  ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ “ᩅᩢ ᩴ ᨯᩥ”  ᨶᩥ ᩮᨸ “ᩁᩢᨠᩣ ᩴ ᩱᩁ᩵ ᨯᩥ  ᨣᩢ ᨤᩥ、ᩉᩬᨾ ᩀᩬᨷ ᩮᩮᨿ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩴ ᨯᩥ”。ᨴᩦ ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᩉ᩾,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨲᩬ᩵ᨷ ᨤᩬᨷ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩈᩥ ᨳᩣ,ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨩ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩋᩣᨩᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩴ ᩱᩁ᩵ ᨯᩥ ,ᨷᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᨧ᩵ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨡᩬᨦ ᨾᩦ ᩴ ᨯᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩁ ᨴᩗᩢᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᩱᩁ᩵ 。(ᩮᩮᨩ᩵ ᨲᩥ ᨽᩥ)