new tai | old tai | 中文

ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩱᨩ᩶ ᨧᩢ ᨿᩫᩱᩁ᩵  ᨸ᩵ᩬᨯ ᩱᨽ

作者:ᩅ᩶ᩤ ᩮᨾᩥ 时间:2019-08-01 20:03:57

  ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᨧ᩵ᩣ ᩮᩮᩉ᩵ ᩱᨩ᩶ ᩅᩥᩣ ᨧᩢ ᨿᩫ ᩱᩁ᩵  ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩓ ᨧ᩵ᩣ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨧᩢ ᨿᩫ ᩱᩁ᩵  ᩱᨶ ᩮᩮᩈ᩵ ᩋ ᩮᨩᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨻ᩶ ᨻ ᨦᩨ ᨪᩨ ᨧᩢ ᨿᩫ ᩱᩁ᩵  ᨣᩨ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ  ᩱᨶ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᨩ ᨽ᩶ᩬᨾ 。

  ᨹ᩶ ᨠ᩵ᩬᩁ ᩋᩬᩁ ᨩ᩵ ᨷ᩶ᩤ ᩱᨶ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨧᩥ、ᨹ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩰᨤ᩶ ᨩ᩷ᩬ ᩮᩈᩬᩥ ᨠᩣ ᩱᩁ᩵ 、ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨸ᩵ᨠ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩉᩅ ᩉᩣ ᩓ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᨣ᩶ᩤ ᨡᩣ ᨧᩢ ᨿᩫ ᩱᩁ᩵  ᨺᨦ ᨶᩥ ᨻᩬᨦ ᪃᧕ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ。ᨽᩬ᩶ᨾ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨸ᩵ᩬᨯ ᩱᨽ,ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨸ᩵ᩬᨯ ᩱᨽ ᩉᩨ ᨯᩦ;ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩬᨯ ᩱᨽ ᨹ᩶ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨧᩢ ᨿᩫ ᩱᩁ ᩵ ᩮᨾᩥᩬ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨧᩢ ᨿᩫ ᨶ᩾;ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠ᩶᪁  ᨩ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ  ᩁᩣ ᨣᩬᨦ ᨻ᩶ ᨻ ᨦᩨ ᨪᩨ ᨧᩢ ᨿᩫ ᩱᩁ᩵  ᩓ ᨠᩣ ᨧᩢ ᨿᩫ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨸ᩵ᩬᨯ ᩱᨽ;ᩃᨠ ᨴᩦ ᩉᩣ ᨺ᩵ᩣ ᩉᩣ ᨻᩣ、ᩉᩣ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ、ᩉᩣ ᨾ ᩰᨿ ᨾᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᩮᨿᩬ ᩁᩬᨯ ᨳᩨ ᩉ᩷ᩬ ᩱᨯ ᩮᩁᩥ ᨶ᩾ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩵;ᩋᩥ ᩮᩮᨳ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩋᩣᨩᩣ ᩓ ᨤᩣ ᩁ᩶  ᨧᩢ ᨿᩫ ᩱᩁ᩵  ᨸ᩵ᩬᨯ ᩱᨽ ᩉᩨ ᨻ᩷ᩬ᩵ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵ ,ᩁ᩶ ᩁᩬᨯ ᨴᩬᨯ ᨳᩨ ᩁᩣ ᨣᩬᨦ ᨻ᩶ ᨻ ᨦᩨ ᨪᩨ ᨧᩢ ᨿᩫ ᩱᩁ᩵  ᩉᩨ ᨯᩦ;ᩉ᩶ᩁ ᩅᩨ ᨸᩫ ᨲ᩾ ᨤᩣ ᨣᩨ“ᨩᩥ ᩅᩥ ᩀ᩵ ᩮᩉᩥ、ᨠᩣ ᨸ᩵ᩬᨯ ᩱᨽ ᨵᩦ ᪑”ᨶ᩾。

  ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ,ᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨸ᩵ᩬᨯ ᩱᨽ,ᩮᨻᩥᩬ ᨴ᩶ᩁ ᨠᩣ ᨧᩢ ᨿᩫ ᩱᩁ᩵   ᩮᨾᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨧᩥ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ  ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨲᩣ  ᩮᩈᩥᩋ ᩮᩈᩥᩬ ᩁᩬᨦ ᩉᨦ ᨻᩨ ᨯᩦ ᩱᩅ᩶ ᩓ。

  (ᩅ᩶ᩤ ᩮᨾᩥ)