new tai | old tai | 中文

ᨡᩨ ᨳᩨ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥᩈ᩵ ᨳᩣ ᨣ᩶ ᨩ᩵ᩭ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨾᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ

作者:(ᩮᩮᩃ᩵ ᨿ᩶ᨦ ᩰᨤ᩵、ᨿ᩾ ᨧᩥ ᨤ᩵ᩁ 时间:2019-08-23 15:45:34

  ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨯᩥ ᧘ ᩰᩃ ᪄ ᨤ᩵,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨸᩫ ᨣᩤ ᩱᨶ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩃᨦ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨷ᩶ᩤ ᨡ᩵ᩬᨯ ᨤᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨲ᩵ᩣ ᨧ᩵ᩣ ᨩ ᨵᩦ ᪂ ᩮᨿ᩾ᩣ ᨩ᩵ᩣ ᨪ᩵ᩁ ᩮᨾᩥ ᨷ᩵ᩤ ᩮᩮᨪ᩵,ᨡᩨ ᨳᩨ ᨲ᩶ ᨶ᩶ ᨳᩨ ᩮᩁᩥ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ。

  ᩅᩢ ᨶ᩾,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨯ᩶ ᨲᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ,ᩮᩮᨷ᩵ ᩮᨸ ᪂ ᩉ᩵ ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᩃᨦ ᩱᨸ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨲ᩵ᩣ ᨧ᩵ᩣ ᪂ ᨩ ᩉ᩾。ᩱᨸ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᩈᩥ ᨡ᩵ᩣ ᩮᨴᩥ ᨻᩨ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᩈᩥ ᨡ᩵ᩣ ᨣᩫ ᩮᩁᩥ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᩮᨶᩥᩬ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ、ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨲᩣ ᩮᨪᩥ ᩱᨯ᩶、ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ、ᩉᩫ ᩮᩉᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨧᩨ ᩉᩣ ᩮᩮᨧ᩶ ᨩ᩵ ᨡ᩷ᩬ ᨩ᩵ ᨲᩣ,ᨡ ᩱᨧ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ《ᨠ᩶ᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶》《ᨻᩬᨷ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᩮᨲᩥ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ 》ᨺᨦ ᨶᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ。ᩮᩮᨳ᩶ ᨷ᩵ᩤ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨻᩥ ᩮᨸ᩵ ᨤᩣ ᨣᩨ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩀ᩵ᨾ ᩮᨩᩥᩬ ᩓ ᨤᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᩱᨧ ᨻ᩶ᩁ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨳᩨ ᩁ᩶ ᨾᩦ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᨠᩣ ᩀᩣ ᨿᩣ,ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨴᩤ ᩓ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩮᨲᩥ ᩮᩁᩥ ᨶᩥ,ᨻᩨ ᨠᩢ ᨲᩫ ᨯ ᨤᩥ ᨡᩢ ᩅᨠ ᨠ ᨴ ᨠᩣ ᩓ ᨷᩣ,ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᨾᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᩮᨩ᩾ᩣ。 (ᩮᩮᩃ᩵ ᨿ᩶ᨦ ᩰᨤ᩵、ᨿ᩾ ᨧᩥ ᨤ᩵ᩁ)