new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩅᩢ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨯᩦ

作者: 时间:2019-08-26 09:02:55

C0807003-01b-李建洪.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨴᩤ ᨩᩨ ᨸ᩵᩵ ᧗ ᨲ ᪂ ᩮᨼᩥ᩵ ᨪᩣ ᩮᨾᩥ ᩁᩥ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ  ᨠᩣ ᩅᩢ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨯᩦ 。ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᨴᩗᩢᩣ ᩈᩥ ᩀᩣ ᨯᩢ ᨻᩥ ᩮᨷᩬᩥ ᩉᩨ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨣᩫ ᩅᨠ,ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨷ᩶ᨦ ᩮᩮᨾ ᨸᩬ᩷ ᩮᨠᩥ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩱᩉ᩶ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ。(ᨩᩥ ᩀᩦ、ᩃᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᩅ)