new tai | old tai | 中文

ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᪃ ᨩ ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᨡ᩷ᩬ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩱᩉ᩵

作者:ᨴ᩵ᩤ ᩃ᩷ᩬ、ᨾᩥ ᩮᨴᩥᩬ 时间:2019-10-25 16:53:40


  ᨴᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩁᩦ ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᨪ᩵ᩁ ᩮᩮᨪ ᨩᩪ ᨵᩦ ᪃ ᨩᨦ ᨤ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᨽᨦ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩱᨸ ,ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᨹ᩷ᩉᩢ ᩮᩁᩥ ᩮᩃᩥ ᩱᩉ᩵ ᩉ ᨦᩣ ᩮᨸ ᩮᩮᨩ ᩱᩅ᩶,ᩁᩥᩉᩫ᪂ ᨸᩣᨴᩤ ᨠᩢ ᩱᩈ᩵ ᩮᩮᩈ ᩱᨼ ᩉᩫ ᨴᩤ ᨳ᩵ᩣ ᨿ᩶ᩣ ᩮᨶᩥ、ᩁ᩵ᩬᨦ ᨸ᩵ᩭ ᩴ ᨩᩡ ᩁ᩶ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨧ ᩮᨩ,ᩉᩫ ᨴᩤ ᨸᩫ  ᩈᩦ ᩮᩮᨾ ᨸ᩵ᩬᨦ ᨵ᩵ᨦ ᨳᩨ ᨠᩣ ᩉᩅ ᩮᨾᩥ ᨽᨦ 。ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨤ᩶ᩣ ᨷ᩶ᩤ ᨤ᩶ᩤ ᨡ᩵ᩅ ᩉᩣ ᨸᩦ ᨾᩣ,ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᪃ ᨩ ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᨡ᩷ᩬ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩱᩉ᩵ 。

  ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨹ᩶ ᨩᩨ ᨤ᩶ᩣ ᨧᩨ ᨿ᩶ᨦ ᩮᨾᩥᩬ ᩋᩬᩁ ᩮᩁᩥ ᨴ᩵ᩤ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩱᨠ ᩉᩦ ᪃ ᩉᩢᨠ ᨸᩣ,ᩮᩁᩥ ᨣᩢ ᩮᨸ ᩮᩁᩥ ᨶ᩶ᩭ ᩐᩢᩣ ᨯᩥ ᨩ᩵ᩬᩁ ᨠ᩶ ᨠ᩷ᩬ ᨶ᩾,ᩮᨸ ᩮᩁᩥ ᩮᨡ ᨩᩣ。ᨴ᩵ᩤ ᩋ᩵ ᨲ᩷ᩬ ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ;“ᩮᨾᩥᩬ ᩋᩬᩁ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩱᨠ,ᩮᩁᩥ ᨣᩢ ᨶ᩶ᩭ,ᩉᩫ ᨴᩤ ᨣᩢᩝ ᨯᩦ,ᨿᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᩱᨯ᩶ ᨧᨷ ᩱᩉ᩶ ᩱᨡ᩶ ᩉᩣ ᨧᩢ ᩱᨸ ᨴᩬᨦ ᩱᨡ᩶ ᨣᩢ ᩃ᩶ ᨷᩣ ᩀᩣ ᩱᨧ ᨴᩡ ᩮᩮᨴ᩶。”

  ᨸᩦ ᨶᩥ,ᩮᩁᩥ ᨤ᩶ᩣ ᨧᩨ ᨿ᩶ᨦ ᩮᨸ ᩮᩁᩥ ᩱᩉ᩵ ᩋᩢ ᩮᩮᨸ ᩮᨳᩥ ᩋᩬᩁ ᩮᨻᩥ ᩓ ᨤ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ ᩀ᩵ ᩋᩬᩁ ᩮᨻᩥ ᨶ᩾。ᨤ᩶ᩣ ᨧᩨ ᨿ᩶ᨦ ᩈ᩶ ᩰᩉ ᩮᨿᩥ ᩱᨧ ᩓ ᩅ᩵ᩤ ᨲ᩷ᩬ ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ;“ᨤ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨾᩣ ᩀ᩵ ᩮᩁᩥ ᩱᩉ᩵ ᨶᩥ ᩮᩈ ᩓ,ᩱᨶ ᩱᨧ ᩰᨲ ᨡ᩶ᩣ ᨣᩢ ᩮᨿᩥ ᩱᨧ ᨴᩡ ᩮᩮᨴ᩶。ᨷᩢ ᨷ᩵,ᩮᩁᩥ ᨣᩢ ᩮᨸ ᩮᩁᩥ ᩱᩉ᩵,ᩉᩫ ᨴᩤ ᨣᩢ ᩮᨸ ᩉᩫ ᨴᩤ ᨸᩫ ᩈᩦ ᩮᩮᨾ,ᨷᩢ ᩅ᩵ᩤ ᩋ᩶ᩬᨠ ᩱᨸ ᨴᩬᨦ ᩱᨡ᩶ ᩓ ᩋ᩵ᩬᨠ ᩱᨸ ᩁᩁ ᨲᩫ ᨣᩢ ᨦ᩵ᩣ ᩱᨧ ᨴᩡ ᩮᩮᨴ᩶。”

  ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨷ᩶ᩤ ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᨶᩥ,ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ ᨹ᩷ᩉᩢ,ᨺᩣ ᨪ᩶ ᨡ᩾ ᨯᩥ ᩰᩃᩡ ᨣᩢ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ,ᨡᩫ ᩅᩥ ᨣᩢ ᩰᩉᨯ ᩱᩈ,ᨧᩬ᩵ᨠ ᩮᩁᩥ ᩱᩉ ᩮᩁᩥ ᨶ᩾ ᨣᩢ ᨸᩢ ᨵ ᩦ ᩮᩮᨯ᩶ ᩱᩅ ᨪ᩶。

  ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨹ᩶ ᨩᩨ ᨾᩣ ᨣ᩵ᩣ ᩮᨾᩥ ᩋ᩵ ᨲ᩷ᩬ ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ:“ᩮᨾᩥᩬ ᩋᩬᩁ,ᩮᩁᩥ ᨴᩢᩗᩣ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷᩢ ᩱᨩ᩵ ᩮᩁᩥ ᨼᩣ ᨣᩢ ᩮᨸ ᩮᩁᩥ ᨶ᩶ᩭ ᨯᩥ ᨩ᩵ᩬᩁ ᨠᩢ ᩱᩈ᩵ ᨶ᩾,ᩉᩫ ᨴᩤ ᩱᨸ ᨠᩣ ᨣᩢ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᨯ ᨶᩥ ᨴ ᩱᨯ᩶、ᨺᩁ ᩰᨲ ᨣᩢᩝ ᨩ᩵ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩋ᩵ᩬᨠ。ᨡᩢ ᨣ᩵ᩤ ᩀᩣ ᨣᩢᩝ ᩮᩮᨻ ᨣ᩵ᩤ,ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨴᩢᩗᩣ ᨣᩢ ᩋ᩵ᩬᨠ ᩱᨸ ᨠᩥ ᨧ᩶ᩣ,ᩱᩅ᩶ ᨣ᩵ᩤ ᨣᩫ ᩮᨳ᩾ᩣ ᩓ ᩃᨠ ᩋ᩵ᩬᩁ ᩱᩅ᩶。”ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᪃ ᨩ ᨶᩥ ᨾᩦ ᨽᩣ ᩈᩣ ᩮᩮᨾ᩶、ᨽᩣ ᩈᩣ ᨿᩦ、ᨽᩣ ᩈᩣ ᨤ᩵ᩣ ᨶᩥ ᩉᩣ ᨽᩣ ᩈᩣ ᨽ᩵ᩬᨾ ᨠᩢ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨶ᩾ ᨷ᩶ᩤ ᪑,ᩮᩮᨲ᩵ ᩰᨩ᩵ ᨸ᩵ ᩉ᩵ᩁᩬ ᨻᩣ ᩋᩬᩁ ᨣᩢ  ᨤ ᩉᩣ ᨡ᩷ᩬ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩈᨠ ᩃ ᨷᩣ ᩱᨧ ᩓ ᨤ᩶ᩣ ᨾᩣ ᨴᩦ ᩉᩦ,ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩮᨾᩥ ᨽᨦ ᩉᩦ ᩀ ᨠᩥ ᨳᩨ ᨷᩢ ᨯ᩵。

  ᨸᩦ ᪂᪐ᩣ᪉ ᩰᨲ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩰᨶ ᨿᩣ,ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᪃ ᨩ ᩮᨸ ᨪ᩵ᩁ ᩮᩮᨪ ᨩ ᨷ᩶ᩤ ᨩᨦ ᨤ  ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨶ᩾ ᨷ᩶ᩤ ᪑。ᨸᩦ ᪂᪐ᩣ᪅ ᩰᨲ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩫ ᩈ᩵ᩬᩁ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᪃ ᨩ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ,ᨳᩥ ᨳ᩷ᨦᩨ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᩁ᩶ᩭ ᪄᪐ ᩉᩨᩁ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᨾᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᩉᩫ ᨴᩤ ᨸᩫ ᩈᩦ ᩮᩮᨾ ᩃᨠ ᨴᩦ ᨪᩦ ᨽᩥ ᨪ᩵ᩁ ᩮᩮᨪ ᨩ ᨷ᩶ᩤ ᨩᨦ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᨳᩨ ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᪃ ᨩ ᪂ ᩉᩢᨠ ᨸᩣ ᪇ ᨶ᩾。ᩉ᩵ ᨩᩫ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᩱᨶ ᨷ᩶ᩤ ᩓ ᨠ᩵ᩤ ᨸ᩵ ᨡ᩵ᩬᨯ ᨤᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩉᩣ ᨻᩬᨠ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩁ᪁ ᨣᩬᨦ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᩮᩮᨸ ᩮᩁᩥ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩈ᩷ᩬ ᩰᨶ ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ᩬᨾ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨶᩥ。

  ᨯ᩶ ᨲᩣ  ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᪃ ᨩ ᨩ ᨩᩣ ᨹ᩶ ᨩᩨ ᩅ᩶ᩤ ᩋ᩵ᩣ ᩈ᩵ᩭ ᨠᨯ ᨲ ,ᩃᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᨴᩥ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩓ ᩁ᪁ ᨣᩬᨦ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ,ᨾᩦ ᨴᩤ ᨩᩨ ᨸ᩵ ᨵᩦ ᩀᩦ 、“᪂ ᩅ”ᩈᩥ ᩰᨧ、ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶ ᩈᩥ ᩈᩣ、ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᩱᨡ᩵ ᩱᩉᩮᩈ ᩓ,ᨠᩣ ᨤ᩶ᩣ ᨷ᩶ᩤ ᨤ᩶ᩣ ᨡ᩵ᩅ ᨶᩥ ᩁᩢ ᩱᨯ᩶ ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨣ ᩮᨲᩥ。ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨻ᩶ ᨻᩪ ᩮᩮᨸ ᩮᩁᩥ、ᨣ᩶ ᨩ᩵ᩭ ᨠ᩶ ᩀᩨ ᨦᩨ ᩰᩁ ᩮᨿ ᨦᩨ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩉᩣ ᩕᨷ ᨠᩣ,ᨸᩦ ᪂᪐ᩣᩣᩰᨲ,ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᪃ ᨩ ᨲ᩾  ᨤ᩶ᩣ ᨷ᩶ᩤ ᨤ᩵ᩣ ᨡ᩵ᩅ ᩱᨻ。

  ᩮᨾᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᪃ ᨩ ᨻᩬᨦ ᨾᩦ ᪅ᩣ ᩮᩁᩥ ᩮᩮᨸ ᩮᩁᩥ ᩱᩉ᩵ ᨪ᩶ ᩮᩉᩥ、ᨩ ᨩᩣ ᩅ᩶ᩤ ᩋ᩵ᩣ ᩈ᩵ᩭ ᩅ᩵ᩤ ᨲ᩷ᩬ ᨶᩢ ᨡ᩵ᩣ:“ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨴᩢᩗᩣ ᩱᨸ ᩉᩣ ᨠ᩷ᩬ  ᩉᩣ ᩈᩫ ᩃᨠ ᩉᩣ ᨾᩣ ᨹ ᨯᩣ ᩀ᩶ᩬᨦ ᪂ ᩕᨲᩉᩣ ᩉᩫ ᨴᩤ,ᨡ᩷ᩬ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨣᩢ ᩈᨠ ᩮᩈᩥ ᨾᩣ ᨩ᩵ ᨾᩨ ᨩ ᩅᩢ ᩓ。”

  ᩮᨡ᩾ᩣ ᩃᩣ ᨸᩦ ᨾᩣ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩋ᩵ᩬᨠ ᩮᩮᩁ ᩱᨣ ᨯᩦ ᩁᨠᨱ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩀ᩵ ᨠᩥ  ᨻ᩷ᩬ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵ 。ᨲ᩷ᩬ ᩮᨴ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ ᨹ ᩰᨠ ᨳᩨ ᨠᩣ ᨤ᩶ᩣ ᨷ᩶ᩤ ᨤ᩶ᩣ ᨡ᩵ᩅ ᪂ ᨪ᩵ᩁ ᩮᩮᨪ ᨩ ᨻᩬᨦ ᩁ᩶ᩭ ᪂᪃ ᩮᩁᩥ,ᨻᩬᨦ ᨲᩫ ᨴᩨ ᪃ ᨻᩢ ᩉᩨᩁ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᨸᩣ,ᩮᨸ ᩉ᩶ ᩮᨾᩥ ᪃ ᨩ ᨩᨦ ᨤᩣ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᨽᨦ ᩮᨧᩥ ᩓ ᩮᩮᨿ᩶ ᨩᩥ ᨪ᩵ᩁ ᩮᩮᨪ ᨩ ᩮᨾᩥ ᨸ᩵ᩣ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᨸ᩵ᩣ ᩮᨧᩥ。

  (ᨴ᩵ᩤ ᩃ᩷ᩬ、ᨾᩥ ᩮᨴᩥᩬ)