new tai | old tai | 中文

ᩈᩦ ᨲᩦ ᩮᩮᨪ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨠᩣ ᨸᩫ ᨣᩤ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ

作者:ᨩ᩵ᩣ ᩮᨪᩥ 时间:2019-10-25 16:54:14

  ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨯᩥ ᩣ᪐ ᩰᩃ ᩣᩣ ᨤ᩵,ᩈᩦ ᨲᩦ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨠᩣ ᨸᩫ ᨣᩤ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨸᩦ ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ。ᨹ᩶ ᨠ᩵ᩬᩁ ᩋᩬᩁ ᨴᩤ ᩮᨧᩥ ᩱᨶ ᩮᩮᨪ᩵、ᨴᩤ ᩰᨩ ᨩᩨ ᨪ᩵ ᨧᩦ  ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᨩ᩵ ᨴᩦ、ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᩀ᩵ ᩱᨶ ᨷ᩶ᩤ、ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨸᩫ ᨣᩤ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩓ ᨹ᩶ ᨠ᩵ᩬᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨡ᩵ᩬᨯ ᨤᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽ᩶ᩬᨾ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ。

  ᨽᩬ᩶ᩬ ᨾᨠ᩵ᩣ ᨩ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨸᩫ ᨣᩤ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ、ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᨧ᩵ᩣ ᨪ᩷ᩬ、ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩓ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩮᩮᨧ ᨳᩦ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ  ᨲᩫ ᨤᩥ,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ,ᨸᩬᨦ ᩉᩧ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᩮᨿᩬ ᩉᩢ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ。ᨯ᩶ ᨲᩣ ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨲᩥ ᨩᩣ ᨾᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨣᩢ ᨤᩥ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᨿᩬ ᩁᩬᨯ ᨷᩢ ᨲᩫ ᨿᩬᨾ ᩈᩢ ᩮᩁᩥ、ᨷᩢ ᨲᩫ ᨿᩬᨾ ᩈᩢ ᨣᩫ,ᩐᩢᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩷ᩬ ᩮᩮᨤ᩶ ᨳᩦ、ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩷ᩬ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨾᩣ ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨻ᩶ᩁ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ 。

  ᩱᨶ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨿᩢ ᨠᨯ ᨲ  ᨠᩣ  ᨴᩦ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨸᩫ ᨣᩤ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨸᩦ ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ ,ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨶᩥ ᨻᩬᨠ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩱᨶ ᨠᩣ ᨸᩫ ᨣᩤ ᨲᩣ ᩮᨪᩥ ᩱᨯ᩶ ᩮᨿᩬ ᨣᩫ ᩱᩉ ᩮᨴ᩶ᩣ ᩱᨯ、ᩈᩥ ᨡ᩵ᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩓ ᨠᩣ ᨣ ᩮᩮᨿ ᨴᩬᨦ ᨠᩣ ᨲᩫ ᨴᩨ ᩓ ᨲᩣ ᩮᨪᩥ ᩱᨯ᩶ ᩱᨶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨻ᩶ᩁ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩉ᩾ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᩮᩮᨤ᩶ ᨳᩦ。

  (ᨩ᩵ᩣ ᩮᨪᩥ)