new tai | old tai | 中文

ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ

作者:(ᩮᨪᩥ ᩈ᩵ᩣ ᩉᩦ) 时间:2019-10-25 16:55:44

  ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨣ᩵ᨦ ᨪ᩵ᩣ ᩮᩮᩃ᩶ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ。

  ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩵ᩣ ᨩ ᩮᩮᩅ ᩃᩬ᩶ᨾ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ、ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᩈ᩶ᩁ ᨣᩫ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨲ᩵  ᨸᩫ ᩁᩬᨦ、ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ ᩰᨲ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ ᨺᨦ ᨶᩥ  。ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ,ᩮᨻᩥᩬ ᩮᨡᩢᩣ ᨴ᩵ᩤ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩃᨠᨱ ᨯᩦ,ᩋ᩶ᩬᨠ ᩮᩮᩁ ᨸᩬᨦ ᩉᩨ ᩉ᩾ᩁ ᩅᩨ ᨻ᩶ᩁ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ。ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩱᨩ᩶ ᩮᩅ ᩃᩣᨶᩢ ᨠᩣ ᨧ᩵ ᩮᩃᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨻ᩶ᩁ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᩋ᩵ᩬᨠ ᩮᩮᩁ ᩉᩣ ᨵᩤ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ ᨶ᩾ ᨾᩣ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨩ᩵ᩬᨦ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨩ᩵ ᨩ᩵ᩬᨦ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ。

  (ᩮᨪᩥ ᩈ᩵ᩣ ᩉᩦ)