new tai | old tai | 中文

 ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ

作者: (ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣ᩵ᩤ) 时间:2019-10-25 16:57:46

  ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ  ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᩵ᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨩ ᨸ᩵ᩣ ᨻ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩓ ᩃᩬᨦ ᨩᩣ  ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ。

  ᩮᨻᩥᩬ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨻ᩶ᩁ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩥ ᩮᩮᩃ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨣ᩶ ᨩ᩵ᩭ ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵ ᨠ ᨴᩨ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨹᩬᨷ ᨧ᩵ᩬᨯ,ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨲᩥ ᨩᩣ ᨠᩢ ᩋ ᨳ ᩱᨶ《ᨻᩢ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ》,ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶᩥ ᩮᨿᩬ ᨯ᩶ ᩁᩂ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ、ᩮᨿᩬ ᨯ᩶ᨦ ᩁᩂ ᨻ᩶ᩁ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ ᩓ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨲᩣ ᨩᩬᨷ ᨶ᩾,ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩶ ᩉᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩷ᩬ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᩓ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨻᩥᨧᩁᨱ᪁ ᩮᩮᨲ᩶ ᩉᩣ ᩈᩥ ᨡ᩵ᩣ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨶᩥ ᨠᨯ ᨲ  ᩮᩮᨧ᩶ ᨳᩦ ᩉᩫ ᩉ᩵ᨯ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩃᩡ ᨷ᩶ᩤ ᩮᨾᩥ。ᨴᩣ ᨾᩣ,ᩉ᩵ ᨩᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ ᨽ᩶ᩬᨾ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨶ᩾ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩵ᨾ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨠᩣ ᩃᩬᨦ ᨩᩣ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨸᩦ ᪂ᩣ᪐᪉ ᩰᨲ。                  (ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣ᩵ᩤ)