new tai | old tai | 中文

 ᩰᩁ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩮᩮᨲ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨩ ᨶᩫ ᨽ᩶ᩬᨾ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ

作者:ᩃᩥ ᩮᨾᩥ 时间:2020-01-08 11:18:09

2b-4.jpg

  ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦᩈᩨ ᨽᩥ  ᩮᨻᩥᩬ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᨶᩥᩬ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ,ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨹ᩵ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᩓ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᨹ᩵ ᨹᩣ,ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩮᩮᨲ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨩ ᨶᩫ ᨽ᩶ᩬᨾ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᨣᩨ ᨠᩣ ᩁᩢ ᩮᩮᨻ ᩮᩮᨺ ᩱᨺ᩵ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ(ᨸ᩵ᨦ ᩮᩉᩥᩋ)。

  ᨽ᩶ᩬᨾ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩋᩮᨩᩥ ᩐᩢᩣ ᩉ᩷ ᩀᩣ ᩰᩁ ᩀᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ,ᩮᨻᩥᩬ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨴᩢᩗᩣ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ,ᨧᩨ ᨿᩢ ᨩᩦ ᩴ ᨠᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ,ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᩮᨶᩥᩬ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᨲᩫ ᨤᩥ,ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩮᩃᩥ ᩈᨦ ᨲᩣ ᩅᩥᩣ。ᩮᩮᨳ ᨾᩣ,ᨻᩡ ᨠᩣ ᨲᨠ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩋᩥ ᩮᨲᩥ ᨩᩭ᩵ᨳ᩶ ᩱᨧ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨷᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᨧ᩶ ᨤᩣ ᨲᩫ ᨯ ᩰᨹ᩵ ᨹᩣ ᨲᩫ ᨯ ᨶ᩾ ᩉᩨ ᨴᩢᩗᩣ。

(ᩃᩥ ᩮᨾᩥ)