new tai | old tai | 中文

ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨠᩥ ᩴ ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩢ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩱᨽ᩵

作者: 时间:2020-03-20 16:28:08

0319-01YWB-001-70342-原文件.jpg

ᩮᨻᩬᩥ ᩱᨣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᨣᩫ ᩓ ᩈᩢ ᨠᩥ ᩴ ᨴᨠ᩺ ᩀᩣ ᨹᩣ ᩱᨧ,ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨠᩥ ᩴ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᪃、᪄ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ ᨴᩨ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩀ᩵,ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨴᩤ ᩮᩮᨿ᩶、ᨠ᩵ᩣ ᨸ᩵、ᨾᩥ ᨻᩥ、ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨡᨯ ᩁᩬ᩵ᨦ ᨹᩢ ᨴᩬ᩷ ᩴ ᨳᩨ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ。