new tai | old tai | 中文

ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᩀᩣ ᩮᩀᩬᩥ ᨩ᩵ ᩅᩢ

作者: 时间:2020-03-20 16:50:15

0320-02SZZH-011-70850-原文件.jpg

ᩮᩮᨲ᩵ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩮᩮᨾ ᨾᩣ,ᩉ᩵ ᨸᩢ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩉᩬ᩷ ᩮᩁᩥ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨸᩢ ᨲᩥ ᨠᩣ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᩀᩣ ᩮᩀᩬᩥ,ᩃᩣ ᨿᩣ ᩮᩅᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ,ᩰᩀ ᩮᩮᨲ᩵ ᨹ᩶ ᨣᩫ、ᩁᩫ、ᨡᩬᨦ ᨤᩫ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨲᩣ ᩈᩫ ᩰᨽᩬ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨠ᩶ᩣ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩀᩣ ᩮᩀᩬᩥ ᨡᩬ᩷ ᩀ᩵ ᩁᩣ ᨠᩥ ᩱᨶ ᨪᩣ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩱᨸ ᨩ᩵ ᩅᩢ。