new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨩᩦ ᩴ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ

作者: 时间:2020-04-24 09:35:42

0423-01YWB-001-78815-原文件.jpg

ᩮᨾᩨ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨧᩥ ᩅ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᩮᨩ᩵ ᩅ ᨹ᩵ᩣ ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩱᨸ ᩉᩣ ᩉ᩵,ᨷᩢ ᩮᨴᩤ᩶ ᨡᩨ ᨳᩨ ᨲ᩶ ᨶ᩶ ᨳᩨ ᩮᩁᩥ ᨿᩢ ᩱᨸ ᨳᩨ ᩉᩫ ᩱᩁ᩵ ᩉᩣ ,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᩀᩣ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩓ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᨧᩥ ᩉᩣ ᨵᩤ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᨴᩥ ᩮᩃᩣ ᨣᩤ᩵ ᩉᩨ ᨯᩦ ᩱᨸ,ᨩᩦ ᩴ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨻᩬᨠ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩋᩣ ᨾ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᩉᩫ ᨸᩦ ᩉᩨ ᨯᩦ。(ᩮᨩᩥ ᨵᩥ ᩮᩅᩥ)