new tai | old tai | 中文

ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠ᪁ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩀ᪁ ᨩᨦ ᦣ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᪁

作者:ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣ᩵᪁ 时间:2020-12-24 18:30:03

ᨡ᩵᪁ ᩈ᪁ ᩰᦣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᦣ,ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᩱᦣ᩵ 、ᨶ᩶ᨦ ᨤᩨ ᨩᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩓ ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩀ᪁ ᨶ᩶ᨦ ᨤᩨ ᨩᩥ ᩱᨶ ᩮᨪᩥ,ᩱᨸ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩀ᪁ ᨩᨦ ᦣ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᩶᪁ ᨩᨦ ᦣ᩵ᨦ ᩈᩨ。

  ᨠ᪁ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩯᩅ ᩃᩬ᩶ᨾ ᨩᩬᨾ ᨲ᪁ ᩮᦣᩥ ᨠ᪁ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩀ᪁、ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨿᩬ ᦣ᪁ ᨣᩬᨦ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᦣ ᨾᩦ ᩱᩅ᩶ ᨶ᩾ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨲᩫ ᨴᩨ ᩱᩈ᩵ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩀ᪁。ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩱᨸ ᨳᩨ ᨲ᩵ ᨵᩦ ᪁᪂ ᩮᨼᩥ ᨪ᪁ ᨵᩦ ᧘、ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵᪁ ᨩ᩵,ᨤ ᨴᩬᨦ ᨠ᪁ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᩈ᩵ᦣ ᩀ᪁ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᩓ ᩈ᩵ᦣ ᩀ᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ;ᩱᨸ ᨳᩨ ᨴᩦ ᨸ᩵ᨠ ᩮᨩᩥᩬ ᨠ᩷ᩬ ᩱᨾ᩶ ᨠ᩷ᩬ ᨲᩬ᩵ᨠ ᩮᨼᩥ ᨪ᪁ ᨵᩦ ᪁᪐ ᨹ᩷ᩬ ᨴᩬᨦ ᨠ᪁ ᨲ᩷ᩬ ᨧᩢ、ᨠ᩶᪁ ᨩ ᨠ᩷ᩬ ᩱᨾ᩶ ᨠ᩷ᩬ ᨲᩬ᩵ᨠ ᨠᩢ ᨴᩢ ᩮᦣᩥ ᨠ᪁ ᨠ᩶᪁ ᨩ ᨠ᩷ᩬ ᩋᩥ ᨷᨠ。

  ᨴᩤ ᨾ᪁,ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩋᩬᦣ ᨩᩬᨾ ᩀ᩵ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵᪁ ᨩ᩵ ᩓ ᩮᨼᩥ ᨪ᪁ ᨵᩦ ᪁᪐ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩋ᩵ ᩃ᪁,ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᪁、ᨻ᩷ᩬ ᩱᦣ᩵ ᩯᨾ᩵  ᨸ᩵ᨠ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᩱᨶ ᨷ᩶ᩤ ᩱᨡ᩵ ᩱᩃ ᨠ᪁ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᩈᩁ ᩀ᪁ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᩓ ᩈᩁ ᩀ᪁ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᦣᩢ ᨼᩢ ᩮᦣᩥ ᨠ᪁ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶᪁ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᦣ ᩱᨯ᩶ ᨸ᪁ ᩀ᩵ ᨶ᩾、ᨠ᪁ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶、ᨼ᩶᪁ ᨴᩡ ᨽ᪁ ᩱᨡ᩶ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁;ᩮᨡ᩾᪁ ᩉ᪁ ᦣ᩶ ᩮᦣᩥ ᨠ᪁ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶᪁ ᨡ᩷ᩬ ᩀ᩵ ᦣ᪁ ᨠᩥ,ᩋᩥ ᩯᦣ ᨠᩢ ᨠ᪁ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᨿᩬ ᨯ᩶ ᦣᩂ ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩀ᪁ ᦣᩢ ᨼᩢ ᨤ᪁ ᩉᩢ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᪁ ᩓ ᨻ᩷ᩬ ᩱᦣ᩵ ᩯᨾ᩵  ᨸ᩵ᨠ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ。

  ᩉ᩵ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩀᩥ ᨩ ᨲ᪁ ᨯᩦ ᨩᨦ ᦣ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᪁ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩀ᪁,ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᩶᪁ ᨴ᩶ᦣ ᨿ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩀ᪁ ᨵᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨤ᪁ ᩉᩢ。

(ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣ᩵᪁)