new tai | old tai | 中文

ᨹᩬᨷ ᩯᨩ ᩓ ᨧᩫ ᩉᦻ ᨲ᩵  ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶

作者:ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣ᩵ᩤ 时间:2020-12-24 18:37:23

ᨡ᩵᪁ ᩈ᪁ ᩰᦣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩉ᩾ᨦ ᨯ᩵ᦣ ᨶᩥ,ᩮᨼᩥ ᨪ᪁ ᧘ ᨴᩦ ᨩᨦ ᦣ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᪁ ᨩᨦ ᦣ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠ᪁ ᩱᨸ ᨳᩨ ᩮᨪᩥ ᨪ᪁ ᨲ᩵ ᨩ᩵ ᨴᩦ,ᩱᨸ ᨹᩬᨷ ᩯᨩ ᩓ ᨧᩫ ᩉᦻ ᨲ᩵  ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶ ᩉᩨᦣ ᨾ ᩋᩢ ᨸ᩵ᨠ ᩮᨾᩥᩬ ᨸᩦ ᪂᪐᪁᧗ ᨲᩫ ᨳᩨ ᨸᩦ ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ ᨶ᩾。

  ᨠ᪁ ᨹᩬᨷ ᩯᨩ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᨲᩥ ᨩ᪁ ᨧᩢ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᦣᩬᨯ ᨳᩨ ᪉᪉.᪃%,ᨯ᩶ ᨲ᪁ ᨹᩬᨷ ᩯᨩ,ᩰᨿᩬ ᩴ ᨹ᩶ ᨡ᩵᪁ ᩮᨻ᩶᪁ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶ ᩮᨼᩥ ᨪ᪁ ᧘ ᨴᩦ ᩯᨳ ᩯᨡ ᩯᦣ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᨠ᩶᪁ ᨩ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁,ᩋᩥ ᩯᨳ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶᪁ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁、ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶᪁ ᩓ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨷᩢ ᨡ᪁。

  ᨩᨦ ᦣ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᪁ ᨳᩨ ᩉᩢᨠ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᩈᦣ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶,ᨾᩦ ᨺ᩵ ᨪ᪁ ᨩ᪁ ᩮᨼᩥ ᨪ᪁ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨵᩬᨠ ᨵᩤ ᨠ᪁ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶ ᨠᩢ ᨴᩢ ᩅᩥ᪁ ᨸ᩵ᦣ ᩱᨣ ᩈᦣ ᩀ᪁ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᨩ ᨶᩫ ᨠ᪁ ᨪ᩶᪁ ᩯᨩ、ᩯᨩ ᨽᩥ ᩓ ᩅᩥ᪁ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᩈᦣ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶ ᨩ᩵ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᨠᩢ ᨴᩢ ᨣᦻ ᩮᨩ᩶ ᨡᩬ᩷ ᨠ᪁ ᩮᨾᩥᩬ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᩈᦣ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶ ᨸ᩷ᩬ ᩉᩢ ᩓ ᩮᨠᩥ ᨣ᩶ᩤ ᩉ᩵᪁ ᨡ ᩱᩅ᩶ ᨶ᩾。ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠ᪁ ᩅᩥ᪁ ᩮᨪᩥ ᨪ᪁ ᨲ᩵ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨡ ᩱᨧ ᨩ ᨶᩫ ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᨿᩬ ᨠ᪁ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᩈᦣ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶,ᩯᨧ᩵ ᩉᦻ ᨠ᪁ ᨪ᩶᪁ ᩯᨩ、ᩯᨩ ᨽᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨠᩢ ᨴᩢ ᩈ᩶᪁ ᩯᨲ᩵ ᨲ᩵  ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶。ᩉ᩶᪁ ᨤ᪁ ᨽ ᩯᨴ ᩅᩥ᪁ ᩅᨲ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᨠ᩶᪁ ᨩ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶,ᨸᩥ ᩀ᩵᪁ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶,ᩈ᩶᪁ ᩯᨲ᩵ ᨧ ᨹ᩶ᦣ ᨲ᩵  ᨠ᩷ᩬ ᩀ᪁。ᩰᦣ ᨠ᪁ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨾ᩶ᦣ ᨾᩫ ᨠ᪁ ᩈ᩶᪁ ᨲ᩵  ᩮᩈ ᧟,ᨧᩫ ᩉᦻ ᩮᦣᩥ ᨠ᪁ ᨸᩫ ᨣ᪁ ᩓ ᩃᩥ ᩈᩬ᩵ᦣ ᨩ᩵ ᨸᩦ ᩉᩨ ᨯᩦ。

(ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣ᩵ᩤ)