new tai | old tai | 中文

ᨹ᩶ ᨿᩥ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ“ᨩᩬ᩵ᨦ ᩮᨿᩬ ᨴᩤ ᩮᩮᨸ ᧗ ᩕᨷ ᨠᩣ”ᩉ ᨦᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ

作者: 时间:2021-02-05 15:58:58

2b-2.jpg

  ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨩᩥ ᨺ᩵ ᩮᩮᩃ᩶、ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨺ᩵ ᩮᩮᩃ᩶ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨿᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᩁᩢ ᩉᨾ ᩕᨷ ᩮᨴ“ᨩᩬ᩵ᨦ ᩮᨿᩬ ᨴᩤ ᩮᩮᨸ ᧗ ᩕᨷ ᨠᩣ”  ᩉ ᨦᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩀ᩵ ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᩉᩅ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩮᨾᩨ ᩃᩨ ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ。ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ、ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩓ ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ  ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᨿᩥ ᨣ᩵ᩣ ᩮᨲ᩶ᩣ ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ ᩓ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨻᩬᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨪᩦ ᩮᨡ᩾ᩣ  ᨽ᩵ 。 (ᩃᩥ ᨪᩦ ᨤ᩶ᨦ)