new tai | old tai | 中文

ᩮᨡ᩾ᩣ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨲ

作者: 时间:2021-02-05 16:01:04

    ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩰᩁ ᩮᨿ ᨦᩨ ᨶ᩶ᨦ ᨤ᩾ ᨴ᩵ᨦ ᨼ᩵ᨦ ᨩᩨ ᨤ᩶ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨷᩤ᩶ ᨩᨦ ᩉᩣ ᨴᩦ ᨷᩤ᩶ ᨡᩣ ᨷᩤ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨲ ᩉᩨ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨩᩫ ᩉᩣ。

  ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨶᩥ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨧ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᩮᨿ ᨦᩨ ᩃᩬᨠ ᨤᩥ ᩓ ᨼ᩶ᩣ ᩮᩮᩕᩉ  ᨠᩣ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨿᩥ ᨤ᩾ ᨤᩣ、ᨧ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᩮᨡ ᨩᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ。ᩮᨾᩬᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨶ᩾,ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᨲᩬ᩷ ᨹ᩶ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᩈᩥ ᨳᩣ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩅᨲ。

  ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᨤ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᩓ ᩱᨩ᩶ ᩀ᩵ᨦ ᨿᩥ ᨤ᩾ ᨤᩣ,ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᩅᨲ ᨦᩨ ᨤ ᩓ ᩋ   ᨲᩣ ᨯᩦ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ 。ᨠᩣ  ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᨻᩬᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᪃ ᩁᩭ᩶ ᨷᩥ ᨸᩣ,ᨾᩦ ᨻᩬ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩮᩮᨾ᩵  ᪄ ᩁᩭ᩶ ᨣᩫ ᨸᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵。(ᨼ᩵ᩣ ᩰᨻ᩶ ᨧᩥ)